• Nicole Wickenhauser
4. term, Social Work, Master (Master Programme)
Resume
Dette er et feltstudie af social arbejders praksis I en institution for børn med handicap i Moshi, Tanzania. Formålet var at undersøge socialarbejdernes tilgange i praksis og analy-sere hvordan disse tilgange er påvirket af strukturelle, kulturelle og diskursive fakto-rer.Feltstudiet er baseret på et kritisk realistisk standpunkt, der er med til at fremstille handicappede børns situation i Tanzania som et komplekst socialt problem. For at under-søge feltet Honneth’s teori om anerkendelse og Bourdieu’s teori om kulturel kapital er bleven inddraget. Allardt’s behovs teori er inddraget i Studiets empiri er bleven samlet igennem observationer under deltagelse i feltet og kvalitative interviews med to socialarbejder. Empirien er blevet analyseret på baggrund af Norman Faircloughs kritiske diskursanalyse. Endvidere er analysen præget af den kritiske realistiske position.
Socialarbejdernes tilgange i deres praksis indebar bl.a. at følge børn til behandlinger på hospitalet eller hjælpe dem i form af medicin. Socialarbejderne anvendte den amerikanske metode Gentle Teaching som et grundlag for deres arbejde med børnene. Gentle Teaching metoden fokuserer især på kærlighed og omsorg. Endvidere har organisationen en familieindsats, der indebar mikro kredit lån til forældrene for at købe redskaber for børnene eller at starte deres egen virksomhed. De strukturelle udfordringer i Tanzania har påvirket social arbejdernes praksis idet fattigdom og manglende støtte fra staten er en udfordring for familierne, som social arbejderne prøver at tage hånd om i deres praksis. Religionen spillede en stor rolle i hele kommunen. Socialarbejdernes arbejde er baseret på en religiøs tilgang i det projektet er startet fra kirken. På den anden side spiller religionen en rolle i hvordan mennesker med handicap opfattes. Socialarbejdernes praksis har været præget af at nogle forældre kan opfatter et barn med handicap som en straf fra Gud. Dette have bl.a. konsekvenser som omsorgssvigt. Tilgangene i det sociale arbejde var derfor også præget af at lære forældrene menneskerettighederne. Diskursivt er socialt arbejdernes arbejde bl.a. præget af vestlige diskurser, som fx menneskerettighederne og Gentle Teaching metoden. Diskurserne er bleven diskuteret ift deres opretholdende eller transformerende effekt.
LanguageEnglish
Publication date5 Aug 2013
Number of pages88
Publishing institutionAalborg Universitet
ID: 79073437