• Pernille Troelsen
  • Jasmin Thangavel
5. Term (Master thesis), Medicine, Master (Master Programme)
Baggrund:
De fleste patienter i almen praksis har forventninger, når de kommer til egen læge, og det kan have betydning for udbyttet af konsultationen, hvorvidt disse forventninger bliver indfriet.

Formål
Formålet var at undersøge værdien af et elektronisk patientspørgeskema udfyldt før konsultationen hos egen læge.

Metode
Litteratursøgning på PubMed og EMBASE. Der blev udarbejdet et elektronisk pati-entspørgeskema baseret på de fire F’er, som blev integreret i WebPatient. Praksis ud-valgte 2-3 dage om ugen, hvor patienter med elektronisk kontakt til klinikken få dage før konsultationen fik tilsendt spørgeskemaet. Efter konsultationen udfyldte både pa-tient og læge et evalueringsskema, på en skala fra 1-10, omkring henholdsvis konsul-tationskvaliteten og lægens udbytte af patientens udfyldte spørgeskema. Alle patienter med konsultation hos den pågældende læge på undersøgelsesdagene besvarede evalu-eringsskema. Patienter der ikke besvarede det elektroniske spørgeskema udgjorde kontrolgruppen.

Resultater
5 læger fra 3 forskellige praksis deltog. I alt blev 63 spørgeskemaer udsendt, og 31 patienter besvarede dette. 65 patienter besvarede evalueringsskema, hvoraf 34 udgjor-de kontrolgruppen. Gennemsnittet på patienternes evaluering af lægens forståelse for konsultationen og deres udbytte heraf var hhv. 9,7 og 9,6. Forskellen mellem inter-ventionsgruppen og kontrolgruppen var ikke signifikant (p-værdi på 0,45 og 0,73). 29 patienter besvarede, om spørgeskemaet var til gavn. Gennemsnittet var 6,4 fordelt på hele skalaen. 33 lægeevalueringer viste at oplysningerne fra spørgeskemaet blev brugt, men at de ikke havde værdi for konsultationen.

Konklusion
Spørgeskemaet blev integreret i WebPatient men ikke uden vanskeligheder. Evalue-ringsskemaerne fra patienter og læger viste generelt en meget høj patienttilfredshed, men ikke entydigt en gavnlig effekt af patientspørgeskemaet på konsultationen
LanguageDanish
Publication date5 Jan 2017
Number of pages74
External collaboratorDansk Medicinsk Data Distribution
Souschef Henriette Jakobsen hj@dmdd.biz
Other
ID: 246732563