Strategic Energy Planning - A Concept in the Making

Student thesis: Master thesis (including HD thesis)

  • Martin Therkildsen
  • Louise Krog Jensen
Fra flere sider betragtes kommunal strategisk energiplanlægning som vigtigt i omstillingen af energisystemet. Men hvordan sikres det, at kommunernes strategiske energiplanlægning arbejder frem mod de nationale målsætninger og at planlægningen koordineres? Dette er motivationen for specialets problemformulering:
Hvilke barrierer skal overkommes for implementeringen af kommunal strategisk energi-planlægning samt hvordan skabes der et solidt organisatorisk grundlag herfor, som sikre, at de nationale målsætninger opfyldes gennem en koordineret indsats?
Problemstillingen er undersøgt gennem et case-studie af MIDT-Energistrategi. Analyserne bygger på et litteraturstudie af de kommunale energiplaner for kommunernes i Region Midtjylland samt gennem en interviewundersøgelse af otte kommuner, Region Midtjylland og Energinet.dk.
Gennem analyserne identificeres en række barrierer for strategisk energiplanlægning. Specialet munder ud i en række anbefalinger til det videre arbejde med strategisk energiplanlægning. De væsentligste anbefalinger er:
- Strategisk energiplanlægning skal gøres til en obligatorisk opgave for kommunerne.
- Der skal skabes et organisatorisk setup omkring strategisk energiplanlægning med et styrende, et koordinerende og et operationelt niveau, hvor det koordinerende niveau har en central rolle i at koordinere de nationale målsætninger og retningslinjer med den kommunale planlægning samt facilitere tværkommunale samarbejder.
SpecialisationSustainable Energy Planning and Management
LanguageDanish
Publication date4 Jun 2014
Number of pages114
ID: 198445014