• Margrethe Dalsgaard Bonnerup
  • Ellen Eldrup
Afgangsprojektet omhandler vand og stoftransport i umættet kalk, med fokus på nitratforurening af grundvandet i Aalborg. Her indvindes hovedsageligt fra grundvandsmagasiner bestående kalk, og
der er igennem en længere årrække blevet påvist høje og stadig stigende nitratkoncentrationer i Aalborgs vandforsyningsboringer. Til måling og systemanalyse tages der kalkprøver fra Rørdal Kridtgravs kridtskrænter, bestående af kalk og horisontale mergellag. Kalkprøverne anvendes til analyse af kalkens og mergellagenes hydrauliske egenskaber samt til måling af nitratkoncentrationerne ned igennem den umættede kalkzone. Yderligere undersøges mergellagenes eventuelle indflydelse på strømningsformen i kalken. Tre forskellige strømningsforsøg opstilles til fastsættelse af kalk og mergels hydrauliske egenskaber, henholdsvis strømningsforsøg på intaktprøver og irregulære blokke af kalk og mergel. Ved blokforsøget udvikles en ny metode, hvor de irregulære kalk og mergelblokke støbes ind i beton. Nitratindholdets variation ned igennem den umættede kalkzone og mulighederne for denitrifikation analyseres. For at opnå en større procesforståelse af vandtransporten i den umættede kalkzone opstilles en numerisk 1D Hydrus model. På baggrund af målinger og systemanalyse, vurderes vandtransporten i den umættede kalkzone og nitratens transporthastigheder estimeres.
LanguageDanish
Publication date10 Jun 2014
Number of pages140
External collaboratorNIRAS A/S
Jacob Birk Jensen jbj@niras.dk
Other
ID: 198670249