Societal consequences of floods: development of a model for mapping

Student thesis: Master thesis (including HD thesis)

  • Morten Klindt
  • Søren Amdi Jensen
Dette projekt omhandler kortlægning af risikobilledet ved oversvømmelser som følge af ekstremregn. Det samlede risikobillede, fremkommer ved sam-menstilling af konsekvenserne ved - og sandsynligheden for en oversvøm-melse. Risikobilledet skal anvendes af landets kommuner som et redskab til at foretage prioriteringer i forbindelse med udarbejdelsen af klimatilpasnings-planer, samt anvendes tilat prioritere indsatser mod konsekvenserne ved oversvømmelser i allerede eksisterende fysiske miljøer.
Projektet fokuserer på udarbejdelse af en model, der kortlægger konsekven-serne eller sårbarheden ved en oversvømmelse. Konkret kortlægges områder med store værdier, der skal beskyttes mod vha. modellen. Den primære me-tode for projektet er en multikriterie geografisk analyse, der anvender forskel-lige geodata fra landdækkende registre og databaser.
LanguageDanish
Publication date7 Jun 2012
Number of pages114
ID: 63640139