• Bodil Porsbøl Jacobsen
4. term, Physical Geography, Master (Master Programme)
Skovrejsning bruges i den kommunale planlægning til beskyttelse af grundvandsmagasiner og til fremme af andre miljømæssige og sociale anliggender. Ændringen i nedsivning ved skovrejsning medvirker dog også en reduktion af nedsivningen fra området. Denne specialeafhandling har til formål at undersøge tidslige og rumlige forskelle i nedsivningen for landbrug på sand- og lerjord samt løvskov og nåleskov for region Nordjylland. Desuden undersøges den samlede nedsivning ved ændring fra landbrug til skov på udpegede skovrejsningsarealer. Til simulering af nedsivningen, bruges et rodzonemodul. Resul-taterne viste signifikante forskelle i nedsivningen mellem de fire arealtyper. Den rumlige fordeling af nedsivningen fulgte variationerne i nedbørsmængderne. Ændringen i nedsivning fra landbrug til skov, viste kun rumlige forskelle af mindre betydning. Den samlende forskel i nedsivningen fra landbrug til skov på skovrejsningsområder, kan for større arealer med-virker til en mindskning af den tilgængelige drikkevandsressource. Dog medvirker øget nedbør under de fremtidige klimaændringer til en udligning af de nuværende ændringer i nedsivningen ved skovrejsning.
LanguageDanish
Publication date15 Oct 2011
Number of pages37
ID: 56335193