• Cecilia Bonnevie
4. term, Social Work, Master (Master Programme)
Dette specialeprojekt undersøger, identificerer og kortlægger hvordan diskursive og institutionelle processer styrer, former og påvirker måden hvorpå socialarbejdere håndterer konflikter og udfordrende adfærd på en boenhed for voksne personer med en Autisme Spektrum Forstyrrelse i Canada.

Specialet anvender institutionel etnografi (IE) som er en teoretisk and metodologisk tilgang der begynder med individers erfaringer i og omkring deres eget hverdagsliv. Fra dette standpunkt undersøger forskeren individernes handlinger, og ud fra deres erfaringer begynder forskeren gradvist at etabalere en problematik. IE undersøger hvordan vores aktiviteter er kooridineret og formet af komplekse institutionelle processer (ruling relations) der indrammer vores erfaringer i og omkring vores eget hverdagsliv. Vores hverdags erfaringer og hverdags handlinger er organiseret, formet, og indlejret i organisationer og institutioner der går udover dét som vi ved eller direkte kan observere (Smith, 2005). IE tilbyder dermed forskeren at synliggøre den forbindelse mellem individers hverdags oplevelser og de organisatoriske prioteter som er reflekteret i institutionelle tekster. IE lægger særligt vægt på forskellige former for tekster og følger disse tekster for at kunne blotlægge og få indblik i hvordan styrende og magfulde relationer strukturer og koordinerer individers handlinger i en local sammenhæng. Det analytiske mål med IE er at identificere og blotlægge de forbindelser der er problematiske i form af et kort (map) der visualiserer et mere fuldkomment billede af den sociale organisering.

Undersøgelsens empiriske data grundlag bygger på etnografiske interviews med fire socialarbejdere, to interviews med deres leder, ét interview med en trænings instruktør samt tekstanalyse af et specifikt dokument og en træningsmanual der anvendes i den daglige konflikthåndterings proces.

Resultaterne af undersøgelsen blotlægger hvordan det Canadiske sociale arbejde med personer med autisme, er reguleret og standardiseret af en trans lokal trænings organisation hvis institutionelle diskurs objektiviserer de personer den har til hensigt at støtte, og samtidig udelukker (eller misfortolker) de særlige karakteristika ved en autisme spektrumforstyrrelse hvilket får specifikke konsekvenser for beboerne. Ved at anvende de metodiske og kartografiske principper som IE tilbyder, identificerer nærværende undersøgelse en problematik i relation til måden hvorpå socialarbejdere fortolker og håndterer udfordrende adfærd der ikke altid er støttende eller anerkendende for den enkelte beboer.
LanguageEnglish
Publication date30 May 2012
Number of pages96
Publishing institutionAalborg universitet, Kandidatuddannelsen i Socialt Arbejde
ID: 63439070