• Marie Hummelshøj Pedersen
  • Anne Rossen
4. term, Laws, Master (Master Programme)
Formålet med dette speciale er at undersøge hvorvidt der kan pålægges prækontraktuelt ansvar i medfør af den internationale købelov, og herefter i mindre grad at klarlægge indholdet af et sådant ansvar samt at fastlægge hvilken erstatning der i så fald kan kræves.

Specialet gør brug af den retsdogmatiske metode, og da den internationale købelov har international karakter, er også den særlige metode, som denne lov selv foreskriver i art. 7, anvendt til at besvare det stillede forskningsspørgsmål. Ved fortolkning af den internationale købelov, og afgørelse af spørgsmål som denne ikke udtrykkeligt tager stilling til, tager dette speciale derfor hensyn til lovens internationale karakter, til behovet for at fremme en ensartet anvendelse af den og til iagttagelse af god forretningsskik i international handel. Dette speciale vil derfor anvende ordlyden af den engelske autentiske version af loven til fortolkning, forarbejder til den internationale købelov, international retspraksis og litteratur, ligesom specialet vil tage internationale soft law-instrumenter i betragtning, i den udstrækning dette kan tillades i medfør af loven.

Flere bestemmelser i den internationale købelov kan muligvis danne grundlag for prækontraktuelt ansvar, herunder den internationale købelov art. 7 og ‘iagttagelse af god forretningsskik’, art. 8, art. 16(2), art. 81(2) og art. 84. Disse bestemmelser er i dette speciale undersøgt individuelt, med henblik på at klarlægge om hver enkelt bestemmelse kan danne grundlag for prækontraktuelt ansvar. Specialet undersøger herunder for hver bestemmelse, hvorvidt denne kan udstrækkes til at finde anvendelse på den prækontraktuelle fase. Hvorvidt den prækontraktuelle fase er underkastet loven er ofte overset i litteraturen, men bliver afgørende for hvorvidt der kan pålægges prækontraktuelt ansvar i medfør af loven. Specialet undersøger i mindre omfang, hvordan indholdet af prækontraktuelt ansvar skal fastlægges i medfør af disse bestemmelser, herunder betingelserne for at ifalde ansvar efter disse bestemmelser. Dette speciale undersøger dernæst, tillige i mindre omfang, hvorvidt den internationale købelovs del III, og de heri fastsatte sanktioner, kan anvendes analogt i tilfælde af prækontraktuelt ansvar i medfør af loven, eller om der findes almindelige grundsætninger, som loven bygger på, som kan anvendes til at fastlægge sanktioner for prækontraktuelt ansvar.
LanguageEnglish
Publication date26 May 2019
Number of pages57
ID: 304419345