• Christian Schel Klausen
4. term, Environmental Engineering, Master (Master Programme)
Formålet med denne rapport er at bestemme om arterne \textit{Salix schwerinii} og \textit{Salix viminalis} er anvendelig til fytoekstraktion af kadmium (Cd), bly (Pb) og zink (Zn), samt undersøge om inokulering med arbuskulær mykorrhiza optimerer arternes optagelse af disse metaller. Jord er blevet udtaget fra en kendt tungmetalforurenet grund til en række potteforsøg, hvori arternes optagelse, translokation og oprensningstid af Cd, Pb og Zn er blevet undersøgt. Metalkoncentration i stiklingerne viste, at arterne var bedst til at optage og translokere Cd og Zn i deres overjordiske væv, og at en inokulering af arterne optimerede deres metaloptagelse i rødderne. Den estimerede oprensningstid af metallerne viste, at \textit{Salix viminalis} kræver mindst tid til at reducere jordens metalkoncentration til det danske jordkvalitetskriterium. Det kan ud fra projektets resultater konkluderes, at \textit{Salix schwerinii} er bedre til at optage og translokere de tre metaller i det overjordiske væv, men at \textit{Salix viminalis}, grundet sin højere biomasseproduktion, er mere effektiv til at reducere metalkoncentrationen i jorden. Inokulering med arbuskulær mykorrhiza optimerede arternes metaloptagelse og har potentiale til at gøre arterne mere anvendelig til fytoekstraktion.
SpecialisationEnvironmental Biotechnology
LanguageEnglish
Publication date10 Jun 2017
Number of pages55
ID: 259500218