Upgrading Gislum: Opgradering af Gislumvej

Student thesis: Profession bachelor

  • Stephanie Skovlund Hansen
7. term, Civil Engineering (Diploma Programme)
Nærværende rapport undersøger i samarbej-
de med NIRAS og Vesthimmerland Kommune
forskellige løsningsmuligheder til opgradering
af Gislumvej i Aars. Strækningen lever ikke
op til de dimensionskrav som vejen bør have
og ønskes derfor opgraderet fra en B-vej til
en A-vej. Kommunen har afsat 10 mio kr. til
opgraderingen.
Rapporten undersøger de generelle forhold
på strækningen, såsom uheld og jordbunds-
forhold, hvor forskellige løsningsforslag ud-
arbejdes til opgradering af Gislumvej med et
traksikkerhedsmæssigt og anlægsøkonomisk
perspektiv. Rapporten tager primært udgangs-
punkt i to løsningsforslag som mulige bud på
opgraderingen.
Løsningsforslag 1 tager udgangspunkt i et rea-
liserbart økonomisk løsningsforslag, som be-
står af en sideudvidelse af den eksisterende
vejstrækning. Forslaget går på kompromis og
vil derfor have begrænsninger som blandt an-
det har betydning for kurveradierne.
Løsningsforslag 3 præsentere en alternativ løs-
ning hvor en del af den eksisterende udform-
ning ændres og optimere kurveforløbene, hvor
vejen snor sig. Den nye delstrækning optime-
res således at den lever op til sigtforholdene
og øger især traksikkerheden.
Begge løsningsforslag tilgodeser de bløde tra-
kanter ved at implementere en 1,2 m bred
cykelkantbane i begge retninger, hertil fjernes
alle faste genstande inden for sikkerhedszo-
nen.
Anlægsoverslagene er for henholdsvis løs-
ningsforslag 1 og 3 estimeret til 16.105.000 kr.
og 13.742.000 kr.
SpecialisationTransport Engineering
LanguageDanish
Publication date17 Jan 2020
Number of pages89
External collaboratorVesthimmerlands Kommune
Vejingeniør Jeppe Hovaldt Jørgensen jjor@vesthimmerland.dk
Other
NIRAS A/S
Afdelingsleder Jan Ingemann Ivarsen JII@niras.dk
Other
ID: 319837677