Omsorgsteknologi i kommunen, Muligheter og barrierer

Student thesis: Master programme thesis

  • Stein M Pettersen
3 year, Master of Health Informatics (Continuing education) (Continuing Education Programme (Master))
Problemformulering: Hvilke muligheter og barrierer ser kommunale beslutningstakere, og fremtidige brukere av kommunale helse og omsorgs tjenester for bruk av omsorgsteknologi?
Bakgrunn: Vi står ovenfor en eldrebølge der andelen av eldre vil øke fra 190.000 i 2000 til 320.000 i 2050, mens aldersbæreevnen vil synke fra 4,7 i 2000 til 3,5 i 2030 (Helse- og omsorgs departementet 2006). Samtidig legger Samhandlingsreformen opp til at den forventede vekst i pleie og omsorgsoppgaver skal løses i kommunene. Sykdomsbildet vil være preget av komplekse kroniske sykdommer som stiller store krav til samhandling og samarbeid mellom de forskjellige aktører i helsevesenet (Helse og omsorgsdepartementet 2008-2009). Omsorgsteknologi er et av hjelpemidlene vi kan bruke for å møte fremtiden. Vi må derfor ha en viten om hvilke muligheter og barrierer kommunene og potensielt kommende brukere av kommunale pleie og omsorgstjenester, slik at vi, i den fremtidige bruken av omsorgsteknologi, tar hensyn til deres meninger og holdninger.
Metode: Problemformuleringen er belyst via syv semistrukturerte kvalitative intervjuer. Der tre av intervjuene er med ledere på strategisk nivå i kommunal hjemmebasert pleie og omsorgstjeneste, og 4 av intervjuene er med potensielt kommende brukere av kommunale pleie og omsorgstjenester. Aldersspredningen blant informantene er fra 34 til 68 år.
Resultat: Undersøkelsen viser at begge grupper er positive til bruk av omsorgsteknologi. Spesielt teknologier som for eksempel smarthusteknologi, GPS, alarmteknologi og kommunikasjonsteknologi. Som barrierer for bruk viser undersøkelsen at det må være overordnede retningslinjer for bruk av slik teknologi, balanse mellom teknologi og omsorg, datasikkerheten må være på topp, og det må tas hensyn til etiske og faglige problemstillinger.
Diskusjon: Som vist i resultatet av undersøkelsen er det en positiv stemning for bruk av omsorgsteknologi. Dog trengs det en diskusjon på hvilke områder vi skal benytte omsorgsteknologi, hvilke rammefaktorer skal ligge til grunn og hvilke etiske og faglige normer og regler skal være ”rettesnor” for bruken av slik teknologi. Videre er det behov for at man samler og koordinerer innsatsen på dette området, et område som, av KS og NHO, beskrives som fragmentert (KS og NHO 2008 - 2009).
Litteratur:
Helse- og omsorgs departementet. St.meld. nr 25. Mestring muligheter og mening. Framtidas omsorgsutfordringer. Oslo: Akademika, 2006.
Helse og omsorgsdepartementet. St. meld. nr 47 Samhandlingsreformen. Rett behandling-på rett sted-til rett tid. Oslo: Akademika AS, 2008-2009.
KS og NHO. «ARTE, arbeidskraft og teknologi. Rapport fra forprosjekt.» Oslo, 2008 - 2009.
LanguageNorwegian
Publication date16 May 2011
Number of pages73
ID: 52368816