• Martin Korgaard
  • Anna Sandmann Pedersen
  • Karina Thaarup Rasmussen
Dansk lovgivning er blevet kritiseret for ikke i tilstrækkelig grad at have implementeret forplig-telserne i fugle- og habitatdirek-tivet. Sigtet med dette projekt er derfor at belyse, hvorvidt der er hold i denne kritik. For at belyse, hvorvidt det danske regelsæt er i stand til at yde en tilstrækkelig beskyttelse af et internationalt beskyttelsesområde, tages udgangs-punkt i en konkret naturgenopret-ningssag i Gråsten Nor på Ærø, der er udpeget som beskyt-telsesområde iht. fugle- og habitatdirektiverne. For at bestemme, hvilke forpligtelser de EU-retlige naturbeskyttelsesdirektiver pålægger Danmark, foretages en analyse af fugle- og habitatdirek-tivernes restriktioner, herunder rækkevidden af disse i forhold til de nationale lovgivninger. Analysen afgrænses til at omhandle direkti-vernes områdebeskyttende bestemmel-ser. På baggrund af de EU-retlige forpligtelser foretages en analyse af de områdebeskyttende bestemmelser i habitatbekendtgørelsen, naturbe-skyttelsesloven, planloven, skov-loven og jagtloven. Herudover belyses en række virkemidler, som de offentlige myndigheder kan benyt-te ift. gennemførelsen af natur-forvaltningsprojekter i forbindelse med overholdelse af de EU-retlige forpligtelser.Projektets konklusion ssmmenstiller de to analyser for herigennem at afklare, hvorvidt der rent faktisk er mangler i dansk lovgivning ift. de EU-retlige forpligtelser, samt det eventuelle omfang af disse. Disse konklusioner anvendes til at kaste lys over den konkrete sag på Ærø.
LanguageDanish
Publication date2003
Number of pages192
Publishing institutionAalborg Universitet
ID: 6144541