• Lise Marie Olsen
  • Ken Deber Wacker
3 year, Master of Health Informatics (Continuing education) (Continuing Education Programme (Master))
Resume
Indledning
Det danske sundhedsvæsen er under pres grundet den teknologiske og den demo-grafiske udvikling og stramme økonomiske rammer. Indlæggelsestiderne bliver kortet ned og stadig flere indgreb udføres ambulant. Dette er en udfordring i forhold til formidling af patientinformation. Patienternes kontakt med sundhedsprofessionelle er begrænset til et minimum af tid og behovet for information opstår ofte først når patienterne er hjemme igen. Samtidigt formår sundhedsvæsenet ikke at udnytte det potentiale der ligger i informationsteknologi, når de kommunikerer med patienter og formidler patient-information. Målet med dette projekt er, at undersøge mulighederne for, ved hjælp af moderne informationsteknologi, at skabe en alternativ, patientfokuseret informations-løsning til dagkirurgiske patienter.

Materiale og metode
Til at undersøge problemfeltet er anvendt et bredt spekter af metoder. Metoderne er trianguleret således at kvalitative og kvantitative metoder er kombineret for at give et både bredt og nuanceret billede af det undersøgte genstandsfelt. Der er foretaget litteratursøgning på det brede problemfelt i projektets første fase. Genstandsfeltet for de empiriske undersøgelser er Karkirurgisk Klinik, Gentofte Hospital, og undersøgelsesfokus er identifikation af åreknudepatienters informationsbehov. Der er foretaget en opkaldsregistrering i ambulatoriet med henblik på at validere en antagelse om mange telefoniske henvendelser fra åreknude-patienter. Herefter følger en række kvalitative interviews med klinikere og sekretærer med det formål at indhente viden om målgruppen og deres informationsbehov. Viden genereret fra interviewene danner udgangspunkt for en spørgeskemaundersøgelse til åreknude-
patienter. Tilgangen til design og udførelse af spørgeskemaundersøgelsen har karakter af metodeudvikling, da det er nødvendigt at udvikle en metodemodel der sikrer indsamling af så valide data som muligt.
I projektets sidste fase er der afholdt en workshop med åreknudepatienter. Formålet med workshoppen er, aktivt at inddrage slutbrugerne i de første trin i design og udvikling af en online informationsservice til åreknudepatienter. Ud fra workshoppens og de øvrige undersøgelsesmetoders resultater, er der foretaget modellering af use cases og aktivitetsdiagrammer med henblik på at formidle og operationalisere data og gøre dem anvendelige til at danne udgangspunkt for udvikling af en online informationsservice.

Resultater
Undersøgelserne har vist, at åreknude-patienter har et informationsbehov der ikke altid dækkes adækvat af de tilgængelige informationskilder. Der bliver derfor argumenteret for relevansen af udviklingen af en alternativ informationsløsning. Ydermere har brugerinvolveringen i workshoppen resulteret i, at det er blevet identificeret hvilket indhold og hvilke funktionaliteter åreknudepatienter ønsker der skal være tilgængelige på en online informationsservice.

Diskussion
Der diskuteres en række nødvendige overvejelser i forhold til realisering af en online informationsservice. Brugernes ønsker står ikke altid mål med virkeligheden på områder omkring datasikkerhed og tilgængelige ressourcer i klinikken. For at skabe en bæredygtig løsning må der inddrages et bredere udsnit af interessenter i udviklingsprocessen som eksempelvis relevante klinikere, ledelse og IT-afdeling.

LanguageDanish
Publication date25 May 2011
Number of pages125
ID: 52549758