Mikrobetaling i Danmark - og dens udbredelse

Student thesis: Master thesis (including HD thesis)

  • Mikkel Schultz
4. term (INF10 - Master Thesis), Informatics, Master (Master Programme)
Formålet med denne rapport er at undersøge det danske in-ternetmarked i forhold til mikrobetalingssystemer og deres udbredelse. Rapporten bygger på teorier om lock-in effekter og brugervenlighed samt empiri, der er indsamlet inden for området omkring mikrobetalingssystemer.

Rapporten tager udgangspunkt i et case studie omkring lan-ceringen af de tre danske mikrobetalingssystemer eWIRE, CoinClick og Valus. Alle tre systemer er blevet lanceret in-den for det seneste år og har ikke fået den udbredelse, de var spået forud for lanceringerne. Der undersøges med udgangs-punkt i teori og empiri fire områder, som hver især kan have indflydelse på udbredelsen af et mikrobetalingssystem; de er: 1) systemets teknologiske specifikationer, 2) strategierne for lancering og design, 3) systemets brugervenlighed og 4) de produkter, der kan købes via udbydere af systemet.

De tre danske mikrobetalingssystemers teknologiske specifi-kationer og information om de produkter, der kan købes hos udbyderne af systemerne, er blevet indsamlet og vurderet i forhold til, om de kan have indflydelse på det aktuelle sy-stems udbredelse. Strategierne for lancering og design af systemerne er blevet undersøgt ud fra et empirisk grundlag, der er indsamlet igen-nem interviews med udgangspunkt i Shapiro og Varians teori om de 7 Lock-in effekter samt Jan Damsgaards Portal Mana-gement Model. Systemernes brugervenlighed er blevet undersøgt ud fra Ben Shneidermans 8 designprincipper for god brugervenlighed og er er foretaget som en heuristisk inspektion. Undersøgelsen af systemerne ud fra strategi og lancering samt deres brugervenlighed er også anvendt til at vurdere, hvad mikrobetalingssystemernes langsomme udbredelse kan skyldes.

I forhold til teknologier og produkter adskiller systemerne sig ikke væsentligt fra hinanden. Derimod er systemernes op-rindelse og intentionen med systemerne forskellige. eWIRE er et decideret peer-to-peer system, der har mikrobetaling som en sekundær funktion. CoinClick er et rent mikrobeta-lingssystem, der kun tilbyder en betalingsfunktion. Valus er en mellemting mellem de to øvrige systemer, da det har en peer-to-peer funktion, men primært slår på at være et mikro-betalingssystem til køb af produkter.

Ud fra en analyse af de tre systemer i forhold til de fire om-råder (teknologier, strategi og lancering, brugervenlighed og produkter) konkluderer rapporten, at mikrobetalingssyste-mernes manglende udbredelse ikke skyldes de anvendte tek-nologier og heller ikke mangel på brugervenlighed. Strategi-erne for systemerne vurderes heller ikke til at have haft nega-tiv indflydelse på udbredelsen. I stedet er manglen på egent-lige mikrobetalingsprodukter den primære årsag til den lang-somme udbredelse. Infrastrukturen for mikrobetaling er på plads i form af de tre systemer; det, der mangler, er decide-rede mikrobetalingsprodukter.
LanguageDanish
Publication dateJun 2003
ID: 61058400