• Veronika Høstgaard
4. term, Laws, Master (Master Programme)
Dette speciale har til formål at undersøge de administrative barrierer og fordele i forbindelse med den vertikale og horisontale implementering af international og regional lovgivning i den nationale lovgivning, der regulerer den danske havvindmøllesektor. Specialets fokus vil dermed være rettet mod strømninger og synergier i berøringsfladerne imellem den internationale, regionale og nationale lovgivning, der har indflydelse på den danske havvindmøllesektor.

Havvindmøllesektoren reguleres af adskillige retsområder. Dog er havvindmøllesektoren især drevet af lovgivning vedrørende klimaret, energiret og havplanlægning. Specialet vil dermed inddrage udvalgte love og politiske dokumenter indenfor disse tre retsområder som basis for en analyse og vurdering af berøringsfladerne mellem de forskellige niveauer af lovgivning og politik.

Baggrunden for at undersøge den danske havvindmøllesektor er den hurtige udvikling af og fokus på klimaforandringer, bæredygtig energi og havplanlægning. Klimaforandringer og bæredygtig energi adresseres med fordel i et globalt perspektiv, idet lokale handlinger kan have globale konsekvenser og derved bør reguleres af international lovgivning. På det regionale niveau vil EU-ret, der komplimenterer den internationale lovgivning, blive inddraget.

Danmark har fra et teknologisk perspektiv indtaget en dominerende position, hvad angår udviklingen af havvindmøller. Dermed er det nærliggende at undersøge, om dansk lovgivning har tilpasset sig til de juridiske udfordringer forbundet med reguleringen af havvindmøllesektoren. Fokus i dette speciale for dansk lovgivning vil være de juridiske udfordringer i form af implementering af international og regional lovgivning.
Det juridiske retsområde er præget af politiske strømninger, hvorfor specialet benytter sig af den retsdogmatiske metode, således at både lovgivning og politik kan analyseres og dermed skabe en holistisk tilgang til besvarelsen af forskningsspørgsmålet. Derudover vil nuværende lovgivning blive sat i perspektiv til fremtidig lovgivning for at illustrere de strømninger, retsområdet er præget af.

Slutteligt vil specialet konkludere hvilke administrative barrier og fordele, der ses i reguleringen af den danske havvindmøllesektor. Specialet vil her skifte perspektiv fra at iagttage lovgivningen som den er (de lege ferenda) til at vurdere, hvordan loven kunne være (de lege lata).
LanguageEnglish
Publication date31 May 2019
Number of pages75
External collaboratorReykjavík University
No Name vbn@aub.aau.dk
Other
ID: 332599900