Women's rights to equal pay: work of equal value

Student thesis: Master thesis (including HD thesis)

  • Laila Margrethe Krenchel
4. term, Laws, Master (Master Programme)
Dette speciale omhandler kvinders rettigheder til ligeløn. Der tages udgangspunkt i den fastlagte statistik, at mænd i Danmark får, beregnet på gennemsnitlig timeløn, 16 % mere i løn end kvinder. Denne forskel kan forklares i en række objektive forhold så som, at mænd oftere end kvinder har en højere uddannelse, højere stilling, længere anciennitet, mindre fravær, og at kvinder oftere end mænd arbejder på deltid og generelt arbejder i mere lavtlønnede brancher. Tilbage står dog en uforklarlig lønforskel på 5 %, hvor kvinderne alene på baggrund af deres køn får mindre i løn end mænd. Denne lønforskel, som ikke kan forklares med objektive forhold, er i strid med Ligelønsloven, men for at kvinderne kan rejse noget krav om ligeløn, skal det først godtgøres, at manden og kvinden udfører arbejde af samme værdi. Og det er netop dette begreb, der er vanskeligt, for hvad er arbejde af samme værdi egentligt?

Specialet gennemarbejder kriterier, der skal indgå for at godtgøre en mand og en kvindes sammenlignelighed, og derudfra vurdere om de udfører arbejde af samme værdi. Kriterierne der kan lægges vægt på for at godtgøre en objektiv lønforskel er; arbejdets art, uddannelse, fysiske krav, anciennitet og fleksibilitet. Fælles for disse kriterier er, at de skal have betydning i udførelsen af jobbet, før de kan gøres gældende. Har de ikke betydning i uførelsen af selve jobbet, vil man ikke kunne retfærdiggøre en lønforskel, og derfor må det fastslås, at arbejdet har samme værdi. Omvendt vil man kunne anvende kriterierne som en forklaring på, at der gives ulige løn og at arbejdet ikke har samme værdi, hvis manden eksempelvis har en længere uddannelse, som han faktisk anvender i arbejdet. Eller hvis hans længere anciennitet i branchen har betydning for den faktiske udførelse af jobbet, i og med han har større erfaring, bedre ekspertise og er mere rutineret.

Derudover afsluttes afhandlingen med at gennemgå kvinder på barsels rettigheder til løn, lønforhandling og lønregulering under barsel. Til belysning af de forskellige problemstillinger, dvs. hvad er arbejde af samme værdi, hvad er ikke arbejde af samme værdi og kvinders rettigheder under barselsorlov, inddrages et væld af retspraksis både fra de almindelige domstole, faglig voldgift, Ligebehandlingsnævnet og EU-Domstolen.
LanguageDanish
Publication date15 May 2013
Number of pages83
Publishing institutionAalborg Universitet
ID: 76336946