• Stephan Margaard Svendsen
4. term, Laws, Master (Master Programme)
Dette speciale har til formål at undersøge lighederne mellem den danske loyalitetspligt og CISG-princippet ”Good Faith”. Specialet søger at vurdere hvor sammenlignelige principperne er, ved at gennemgå princippernes anvendelsesområde, hjemmel, retspraksis og deraf afledte forpligtelser. Specialet gør brug af den retsdogmatiske metode, samt den juridisk komparative metode. Herigennem forsøges at findes svar på, hvorledes domstolene benytter sig af samme fremgangsmåde og vurderingskriterier, til at udlede til deres konklusion. En problematik herved er, at finde sammenlignelig empiri, da retskilderne for det danske retssystem og CISG retssystemet ikke er ens. Derudover er anvendelsesområderne for principperne forskellige, hvilket afspejler sig i analysens udformning.
Specialets analysepunkter vil være opdelt efter deres respektive retssystem, således at der i analysepunktet først undersøges loyalitetsprincippet, og derefter undersøges CISG princippet ”Good Faith”. I slutningen af hvert enkelt analysepunkt, vil der være en opsamling af ligheden af principperne. Denne opsamling skal give læseren en klar forståelse for det netop analyserede, og vil give standpunkter i specialet, hvorved der opnås naturlige adskillelser og delkonklusioner.
Da loyalitetspligten favner bredt, har det ikke været muligt at inkludere alle områder, hvori loyalitetspligten har relevans. Derimod er en gennemgang af loyalitetspligten obligationsretlige grund inkluderet, for derved at give læseren en forståelse af pligtens omfang og anvendelsesområde. ”Good Faith-princippet” har derimod et klarlagt anvendelsesområde inden for CISG, hvorfor en kort gennemgang heraf, med kommentarer angående princippet, er inkluderet.
Hjemmelsspørgsmålet er mere enkelt for loyalitetspligten, hvorfor der ligesom tidligere, ikke vil blive henvist til samtlige love, hvori paragrafferne indeholder spor af loyalitetspligten. Derimod er retstilstanden for hjemlen til ”Good Faith-princippet” væsentligt mindre afklaret, og specialet vil derfor indeholde en analyse heraf, i forbindelse med en gennemgang af fortolkningsreglerne for CISG.
4
Retspraksisanalysen vil genanvende strukturen fra de tidligere delanalyser, hvorigennem der undersøges, om hvorvidt princippet ”Good Faith” og loyalitetspligten bliver anvendt på sammenlignelige måder ved domstolene og voldgiftsretterne.
Den sidste del af analysen indeholder en opsamling på de tidligere delanalysers fund, hvori en gennemgang af de rettigheder og pligter, der kan udledes af principperne, vil blive gennemgået og sammenlignet.
Herefter kan en sammenligning gennemføres, hvorved delspørgsmålene til specialet kan besvares. Specialet afsluttes konkluderende, hvor læseren gerne skulle have opnået en forståelse for sammenligneligheden mellem loyalitetspligten og CISG-princippet ”Good Faith”.
LanguageEnglish
Publication date8 May 2017
Number of pages65
ID: 257285664