Climate adaption of Aalborg Centrum

Student thesis: Master Thesis and HD Thesis

  • Maria Simonsen
  • Pernille Knudsen
I de senere år er der set eksempler på klimaændringernes konsekvenser for omverden, hvor hændelser er forekommet i tæt bebygget områder og har forårsaget oversvømmelser. I projektet er lokal afledning af
regnvand(LAR) anvendt til klimatilpasning for at skabe en rentabel løsning, hvorpå den overordnede byudvikling styrkes og rekreative værdier skabes. Der tages udgangspunkt i Aalborg, da Aalborg står overfor lignende udfordringer med tætbebyggelse samt lavtliggende terræn, der vil forårsage problemer i forhold til oversvømmelser i fremtiden. Til at analysere hvilken effekt LAR-elementerne har på afstrømningen i
afløbssystemet anvendes MIKE Urban, hvor det nuværende afløbssystem undersøges i forhold til opstuvning til kritisk niveau samt oversvømmelserne i området. Aalborg Vestbys nuværende status undersøges i
forhold til opstuvning til kritisk niveau samt oversvømmelserne i området. Ud fra den nuværende status er der fundet kritiske områder, hvor LAR-elementer etableres i formaf trappetrinsløsninger. Der opstilles løsninger
der kan håndtere henholdsvis 10 og 100 års regn. Ydermere vil de økonomiske aspekter ved etablering af LAR-elementer blive sammenlignet med traditionelle løsninger i form af separatkloakering.
LanguageDanish
Publication date10 Jun 2014
Number of pages148
External collaboratorNIRAS A/S
Jakob Badsberg Larsen jla@niras.dk
Other
ID: 198642241