• Andreas Stensgaard Stoltze
4. term, Chemistry, Master (Scient) (Master Programme)
Formålet med dette afgangsprojekt var at undersøge vandbindingen i vandige opløsninger af polyethylenglykol (PEG), polypropylenglykol (PPG) og amfifile symmetriske treblok copolymerer af PEG og PPG ved måling af vandaktivitet som funktion af temperatur og koncentration. Endvidere blev skanning kalorimetri (DSC) brugt til at bestemme den kritiske micelle temperatur (cmt) for treblok copolymererne. Otte forskellige PEG polymerer, en PPG polymer og tre forskellige treblok copolymerer blev anvendt; dog blev PPG polymeren undladt da den ikke kunne opløses ordentligt. Vandaktivitetsmålingerne viste at vandaktiviteten stiger med stigende temperatur og aftagende koncentration, dvs. at vand bliver et dårligere solvent med stigende temperatur fordi polymer-vand interaktionerne reduceres. Overskudsentalpier for vandbindingen blev udregnet fra vandaktivitetsmålingerne, men disse er for store pga. utilstrækkelig ligevægtstid i systemet. DSC målingerne viste at ved en given koncentration stiger cmt med stigende hydrofil karakter af copolymeren.
LanguageEnglish
Publication date2009
Number of pages42
Publishing institutionDepartment of Biotechnology, Chemistry and Environmental Engineering
ID: 17646003