• Lars Emil Vinfeld Møller
  • Jeanette Zinck Østergaard
Dette projekt behandler problemstillingen omkring fuglebeskyttelsesdirektivet og habitatdirektivet implementering i den danske plan- og naturbeskyttelseslovgivning. Projektet tager udgangspunkt i Kommissionens åbningsskrivelse af 11. juli 2003, hvori den danske implementering af direktiverne bliver kritiseret som mangelfuld. På baggrund af denne åbningsskrivelse opstilles projektets intitierende problemstilling. Hvilke mangler kan der konstateres i dansk ret i forhold til opfyldelse af fuglebeskyttelsesdirektivet og habitatdirektivet? I denne del af projektet analyseres kravene til beskyttelsen af de internationale naturbeskyttelsesområder efter fuglebeskyttelsesdirektivet og habitatdirektivet, og de gældende bestemmelser i planloven, naturbeskyttelsesloven og habitatbekendtgørelsen til opfyldelse af forpligtelserne efter direktiverne. Det konkluderes, at der i den gældende danske naturbeskyttelseslovgivning mangler hjemmel til at gennemtvinge direktivernes bestemmelser overfor igangværende lovlige aktiviteter og aktiviteter der ikke kræver tilladelse eller dispensation. Det er disse mangler, den nye lovgivning skal udbedre. Den 28. januar 2004 frmsættes forslag ti lov om ændring af lov om naturbeskyttelse og lvoen vedtages af Folketinget den 25. maj 2004. De nye bestemmelser i naturbeskyttelsesloven giver anledning til en vurdering af, hvorvidt den danske lovgivning herefter opfylder kravene i direktiverne. Projektets problemformulering er derfor følgende: Opfylder den danske implementering med de nye bestemmelser i naturbeskyttelsesloven kravene i fuglebeskyttelsesdirektivet og habitatdirektivet? - Hvilke virkemidler medfører de nye bestemmelser og er de tilstrækkelige? Først analyseres hjemlerne til indgreb i de igangværende lovlige aktiviteter både indenfor og udenfor de internationale naturbeskyttelsesområder. Hjemlerne omfatter fredning efter naturbeskyttelseslovens kapitel 6, påbud efter NBL kapitel 2a og ekspropriation efter NBL §60. Det vurderes, at hjemlerne er tilstrækkelige til opfyldelse af fuglebeskyttelsesdirektivet og habitatdirektivet for så vidt angår indgrebsmuligheder i den eksisterende arealanvendelse.
LanguageDanish
Publication date2004
Number of pages136
Publishing institutionAalborg Universitet
ID: 6143118