IKT-baseret kommunikationstræning for læger

Student thesis: Master programme thesis

  • Mads Henrik Bang
  • Jane Merete Pallisgaard
  • Elisabeth Richard Jensen
4. term, Master of ICT and Learning (MIL) (Continuing education) (Continuing Education Programme (Master))
Læsevejledningen indeholder en oversigt over indholdet af de enkelte kapitler i specialet. I kapitel 2 præsenteres specialets problemformulering. Specialet omhandler praktis erende lægers kommunikative færdigheder inden for livsstilsændrende samtaler, og de muligheder der ligger for at opøve disse færdigheder gennem blended læring, hvor et Cd-baseret træningsforløb er udgangspunktet. I kapitel 3 redegøres for specialets baggrund og de primære inspirationskilder for masterspecialet. Kapitel 4 giver en afklaring af specialets overordnede ramme med fokus på læring, viden og analyseniveau. I kapitel 5 redegøres for de metodiske fremgangmåder i specialet. Specialets empiriske del omhandler en komparativ undersøgelse af to læringsmiljøer; det første læringsmiljø er baseret på et eksisterende læringsmiljø, mens det andet læringsmiljø er en videreudvikling heraf. I kapitel 6 diskuteres teoretiske overvejelser vedrørende læring, og syv centrale fokusområder indkredses som grundlag for udviklingen af et revideret, blended læringsmiljø. Kapitel 7 indeholder en gennemgang af specialets designmetode, en gennemgang af det nuværende læringsmiljø efterfulgt af et konkret forslag til et revideret læringsmiljø, der danner grundlag for de empiriske undersøgelser. I kapitel 8 præsenteres og diskuteres resultaterne fra de empiriske undersøgelser af de to lærings miljøer. Som perspektivering heraf fremsætter vi forslag til videre arbejde baseret på specialets resultater. Specialets konklusioner, som er struktureret i hht. specialets forskningsspørgsmål, fremgår af kapitel 9, hvor vi endvidere giver en overordnet perspektivering specialets problemstilling. Kapitel 10 indeholder specialets litteraturliste og specialets slutnoter fremgår af kapitel 11.
LanguageDanish
Publication date2003
Number of pages160
Publishing institutionAalborg Universitet
ID: 6142724