• Lotte Marie Jensen
4. Term, Master of Pain Science and Multidisciplinary Pain Management (Continuing Education Programme (Master))

Baggrund
20% af den voksne befolkning i Danmark lider af kroniske smerter, og i 2017 blev 170.000 behandlet med opioider. Opioider har affinitet til opioidreceptorer i det centrale og perifere nervesystem, hvilket kan medføre smertelindring. Desværre kan det enteriske nervesystem også blive påvirket, medførende en pallette af symptomer som f.eks obstipation, kvalme, oppustethed og mavesmerter, kollektivt betegnet OIBD. Generne påvirker patientens livskvalitet, arbejdsevne og kompromitterer effektiv smertebehandling, hvilket medfører massive omkostninger for den enkelte patient og samfundet. Sundhedspersonalet ved danske smerteklinikker har ingen National Klinisk Retningslinje at støtte sig til, i håndteringen af denne oversete og underbehandlede tilstand.

Formål
Det primære formål med dette masterprojekt er at undersøge om sundhedspersonalet hos offentlige danske smerteklinikker efterlyser guidelines i identificering og behandling af OIBD. Det sekundære formål er at undersøge, hvorledes sundhedspersonalet håndterer OIBD og om de er opmærksomme på nyere behandlingsmuligheder.

Metode
Der anvendes triangulering i form af konvergent mixed metode design, hvilket indbefatter kvantitativ og kvalitativ dataindsamling. Der udsendes spørgeskemaer til samtlige danske offentlige smerteklinikkers behandlende læger og sygeplejersker, for at få et bredt billede af ønsket om en guideline, set i et nationalt perspektiv.
Derudover foretages gruppe-interview med erfarne sygeplejersker fra Danmarks største smerteklinik beliggende i Grindsted.

Resultater
- 50% er meget enige og 36.8% er enige i, at der er behov for en guideline i identificeringen af OIBD.
- 57.4% er meget enige i, at der er behov for en guideline i behandlingen af OIBD.
- 58.8% oplever ofte smertepatienter med gener fra mave/tarm kanalen.
- 70.6% oplever ofte smertepatienter med gener fra mave/tarm kanalen på baggrund i behandling med opioider.
- 55.9% er nogle gange i tvivl om patientens gener stammer fra behandlingen med opioider.
- 47.1% spørger ofte til patientens gener fra mave/tarm kanalen.
- 52.9% oplever nogle gange at OIBD kan være svær at identificere.
- 61.8% behandler ofte med osmotisk virkende laksantia som f.eks Lactulose, Medilax, Magnesia, Movicol…
- 41.2% behandler nogle gange med peristaltikfremmende midler som f.eks Dolcolax, Laxoberal, Toilax, Actilax.
- 50.7% behandler sjældent med opioid antagonister som f.eks Relistor, Moventig.
- 70.6% behandler sjældent med lokalt virkende laksantia i rectum (Glycerol, Klyx, Microlax..).
- 52.2% behandler ofte med flere laksantia på samme tid.
- 38.2% behandler ofte med ikke-medicinske tiltag som fokus på væske, fiber, kost og motion.
- 17.9% følger sjældent en specifik guideline.
- 59.7% behandler ofte på baggrund af klinisk erfaring.

Sygeplejerskerne i interview-gruppen efterlyser guidelines i identificering og behandling af OIBD. Viden, ansvar, udfordringer og begrænsninger er overordnede temaer som diskuteres i forhold til håndteringen af OIBD.

Konklusion
Masterprojektet konkluderer at sundhedspersonalet på de offentlige danske smerteklinikker efterlyser en guideline til identificering og behandling af OIBD.
Det vurderes ligeledes at både identificering og behandling af OIBD oftest håndteres på baggrund af erfaringer og opleves svær og udfordret på baggrund af manglende guidelines, manglende kommunikation, viden, fysiske og psykiske barrierer, og uklar ansvarsfordeling.

Perspektivering
På smerteklinikken i Grindsted er der nedsat et kommissorium i arbejdet med støttende initiativer i sundhedspersonalets håndtering af OIBD. Det forudses at udover en formel guideline vil øget viden, opmærksomhed, tydelig ansvarsfordeling og journalisering kunne understøtte en mere optimal identificering og behandling af den kroniske smertepatient med OIBD. Forhåbentligt vil andre smerteklinikker ligeledes følge op på problematikken. Der lægges ydermere op til samarbejde om udarbejdelse af en National Klinisk Retningslinje.

Diskussion
Der observeres konvergens mellem data fra interviewundersøgelsen og data fra den nationale spørgeskemaundersøgelse, hvor de to dataset understøtter hinanden. Behandlingen af OIBD hos de danske smerteklinikker stemmer overens med andre undersøgelser hvor osmotisk virkende laksantia er hyppigst anvendt næstefter peristaltikfremmende agenter. Identificering og behandling opleves udfordrende og andre studier konkluderer at patienter oftest oplever ineffektiv vejledning og behandling af OIBD. Dette master projekt vurderes at komme nærmere de fokusområder som udfordrer identificering og behandling af OIBD. Der lægges op til udarbejdelse af en National Klinisk retningslinje.

Metodekritik
Kvalitativt data stammer alene fra ét fokusgruppe interview med deltagelse af sygeplejersker fra Danmarks største smerteklinik ved Friklinikken i Grindsted. Sundhedspersonalet fra landets andre smerteklinikker har ikke haft mulighed for at ytre sig udover besvarelserne i OIBD-GQ. De danske smerteklinikker deltager med varierende antal besvarelser og er ikke ligeligt repræsenterede, og det skal nævnes at enkelte smerteklinikker og sundhedspersonaler vil kunne afvige fra den samlede konklusion.LanguageEnglish
Publication date14 May 2019
Number of pages98
ID: 303556015