• Lisbeth Alnor Christensen
4. term, Master of Learning Processes (Continuing education) (Continuing Education Programme (Master))
Gentagne internationale undersøgelser viser, at læreren er den enkeltfaktor, der betyder allermest for elevernes udbytte af undervisningen. Men hvem kender opskriften på en dygtig lærer? Hvad består en dygtig lærer af? Hvad er det han kan? Tre specifikke kompetencer: relationskompetence, klasseledelseskompetence og didaktisk kompetence skal der til for at øge elevernes læringsudbytte. Førstnævnte relationskompetence har størst betydning for elevernes læringsudbytte.
I dette speciale er det mit sigte, at beskrive det relationelle samspil, som foregår i en klasse mellem lærer og elever. Min interesse retter sig mod at beskrive hvordan individet skabes gennem deltagelse i relationer, med formålet at belyse, hvad relationskompetence er og hvordan det kommer til syne i skolens praktiske hverdag.
Min ambition er at komme med mulige bud på, hvordan udviklingen af relationskompetence kan kvalificeres hos den enkelte lærer, i lærerteams og hvorledes udviklingen af relationskompetence kan støttes organisatorisk.
Er relationskompetence blot et middel, der søger at fremme målet: øget læring? Eller er udvikling af relationskompetence målet i vores pædagogiske idealforestilling om folkeskolen? I et pædagogisk per-spektiv er relationskompetence både et middel og et mål.
Til brug for indkredsning af svar på min problemformulering har jeg brugt Gregory Batesons systemi-ske læringsteori, der indeholder begreber, som gør det muligt at fremlægge og diskutere læringsteoretisk spørgsmål, der kan kvalificere arbejdet med min problemstilling.
Til belysning og diskussion af min problemstilling har jeg interviewet jeg fire lærere. Lærerne har fortalt mig om signifikante oplevelser, og om hvordan disse oplevelser fremadrettet har præget deres lærergerning i forhold til det relationelle. Jeg har brugt det kvalitative forskningsinterview, som giver mig mulighed for en fænomenologisk tilgang til studiet at emnet. Gennem kvalitative analysemetoder har jeg studeret og belyst fænomenet ’relationskompetence’ ’og udvikling af relationskompetence’.
Mine interviews gennemføres med fire lærere, der er ansat på forskellige folkeskoler. Det har været interessant at kigge på, om dele af den organisatoriske kontekst er medvirkende til at styrke udviklingen af relationskompetence. Dette er jeg afslutningsvis kommet ind på.
Kortfattet og i punktform er her fremhævet de mest centrale pointer i min analyse:
• Relationskompetence kommer til udtryk i skolens hverdag gennem interaktioner mellem elever og lærer og mellem lærer og lærer. Den viser sig ved at læreren kan afstemme sin adfærd efter, hvad eleven har brug for, anerkendelse af eleven og justering af sin nonverbale kommunikation.
• Relationskompetencen rækker dog ud over øjeblikket med eleven, den rækker også bagud i fortiden og ind i fremtiden.
• Relationskompetence kan udvikles ved at læreren i tilrettelæggelse og gennemførsel af undervisning planlægger rum for feedbackprocesser.
• Relationskompetence kan kvalificeres organisatorisk gennem flere tiltag, fx refleksioner i teams, fælles viden og gennem arbejde med narrativer, at sprog skaber virkelighed
I fremtiden kan der med fordel sættes fokus på, hvordan klasselæreren som leder kan arbejde med udvikling af relationer i klassen, hvor klassen betragtes som en organisation, et kompleks adaptivt system. Lederens opgave vil være at fremme processer, som kan føre til fælles refleksioner over hvordan kontekstforståelsen er afhængig af perspektivet. Perspektiv og kontekstforståelse har stor betydning for elever og lærers handlemulighederne. Ved at konstruere mulighed for feedbackprocesser, kan der dannes grobund for at gode erfaringer støttes, fejltagelser belyses og eksperimenter afprøves.
Mit speciale har tydeliggjort, at udvikling af relationskompetence på ingen måde er et indre privat anliggende for den enkelte lærer. Den endelig udvikling af kompetence og deltagelse i læreproces ligger godt nok hos den enkelte lærer, men de muligheder han/hun får stillet til rådighed til denne udvikling ligger i organisatoriske forhold. Og er derfor et anliggende for skolens ledelse og ansatte at samarbejde om.
LanguageDanish
Publication date12 Dec 2010
Number of pages56
ID: 42064897