EU-vandrammedirektivet og dets forestående implementering i Danmark

Student thesis: Master thesis (including HD thesis)

  • Claus Hindkær
  • Karsten Thoft Jørgensen
  • Michael Høgstätt Persson
Dette afgangsprojekt omhandler EU-vandrammedirektivet og dets forestående implementering i Danmark. Projektet tager udgangspunkt i en problemstilling om, hvorvidt de nuværende virke-midler inden for plan- og miljøområdet er tilstræk-kelige til at opfylde vandramme-direktivets krav inden for grundvandsområdet. Til at svare på problemstillingen er der som metode valgt at anvende en regulerings- og styringstanke-gang, der fokuserer på samspillet mellem de overordnede faktorer i en beslutningsproces. Via en gennemgang af EU og dens opbygning analyseres vandramme-direktivets indhold samt rækkevid-den af nuværende virkemidler inden for plan- og miljøområdet med henblik på at klarlægge, hvilke krav direktivet indeholder, og hvad rækkevidden af de nuværende virkemidler er. For at klarlægge eventuelle bar-rierer, der kan hindre eller mod-arbejde en succesfuld implemente-ring af EU-direktiver, analyseres to allerede implementerede direk-tiver – habitatdirektivet og VVM-direktivet. Samlet set viser det sig, at der på nuværende tidspunkt er mange anvendelige virke-midler, men disse er ikke tilstrækkelige til fuldt ud at opfylde de krav, som direktivet stiller til en succesfuld implemen-tering, og at der tillige findes mange potentielle barrierer, der kan modvirke en succesfuld imple-mentering af vandrammedirektivet i Danmark.
LanguageDanish
Publication date2003
Number of pages200
Publishing institutionAalborg Universitet
ID: 6141205