• Mogens Søndergaard
4. term, Building Informatics (cand.tech.), Master (Master Programme)
Nærværende speciale omhandler digitale aflevering og særligt, hvordan brugen af informations- og kommunikationsteknologi (IKT) påvirker afleveringsforretningen. Specialet tager udgangspunkt i entreprenøren rolle ved digital aflevering og hvordan entreprenøren kan anvende IKT-støttede systemer til udarbejdelsen og overleveringen af de digitale leverancer ved afleveringsforretningen.
Indledningsvist redegøres for den generelle situation i byggebranchen og potentialet ved anvendelsen af IKT-systemer, som et redskab til at øge branchens produktivitet. Rapporten beskæftiger sig med en begyndende udvikling, hvor digital aflevering først de seneste år er begyndt at vinde mere frem. Derfor undersøges også hvordan denne udvikling håndteres, af bygherrerne, som stiller kravet til den digitale aflevering.
I rapportens hovedafsnit behandles indledningsvist baggrunden for den digitale aflevering. Der redegøres for emnet facilities management (FM), som hele grundlaget for materialet, som overleveres. Dernæst introduceres digitale systemer til varetagelsen af FM og dennes relation til byggebranchens digitale udvikling. Udviklingen i byggebranchen sættes dernæst i relation til organiseringen i byggebranchen og hvordan afleveringsforretningen indgår i byggesagens forløb.
Digitale aflevering undersøges efterfølgende med afsæt i lovgivningen på området og hvordan lovgivningen gennem tiden har udviklet sig op mod den nu gældende IKT-bekendtgørelse. Den anden del af hovedafsnittet indeholder en analyse, med afsæt i afholdte interviews. Analysen har til formål, at undersøge hvad afleveringsmaterialet indeholder, hvordan det udarbejdes, hvordan lovgivningen og bygherrens kravstillelse påvirker arbejdsprocesserne i forbindelse med udarbejdelsen. Gennem analysen holdes den mere traditionelle papirbårne afleverings praksis op mod den digitale aflevering, for at spore udviklingen. Det bliver klar at entreprenøren har udfordringer med at skabe produktive arbejdsprocesser ifm. afleveringen da ikke to sager er ens og der ikke findes en standardiseret praksis for den digitale aflevering.
Der præsenteres afslutningsvist et forslag til en mulig løsning, som bygger på erfaringer og ambitioner for den digitale aflevering i udlandet. Hvor der er stor fokus på standardiseringen bl.a. i England og USA, hvorfor denne mulige og eksisterende løsning umiddelbart virker interessant også for den danske byggebranche.
LanguageDanish
Publication date9 Jan 2014
Number of pages89
ID: 175522981