• Paw Nielsen
Formålet med specialet er at vurdere effektstudier, i særdeleshed de modeller der anvendes til evaluering af trafiksikkerhedsfremmende indsatser.
Det undersøges, om der er forskel på estimatet på den sikkerhedsmæssige effekt af trafiksikkerhedstiltag alt afhængig af, om der gennemføres kontrol for regressionseffekten og hvordan denne gennemføres.
Der beskrives ud fra litteraturstudier, et udbud af de modeller der er udviklet til at estimere effekten af det stedspecifikke trafiksikkerheds-arbejde, og hvilke styrker og svagheder disse modeller har.
For at undersøge, hvorvidt de beskrevne modeller kan anvendes på danske forhold, udføres et casestudie med udgangspunkt i Vejdirektoratets Kompetencecenter for Trafiksikkerheds sortplet evalueringer.
Der er udført effektberegninger med tre modeller, som er repræsentative ud fra de i litteraturstudiet beskrevne modeller. De udvalgte modeller er modificeret en smule, således at en meningsfuld sammenligning kan gennemføres.
Resultatet af casestudiet peger i retning af samme konklusion som litteraturstudiet, at empirisk Bayes modellen er den model, der bedst beskriver den tilfældige variation i uheldstallet, og dermed giver det bedste estimat på effekten af et tiltag.
LanguageDanish
Publication date1 Dec 2011
Number of pages70
Publishing institutionAalborg Universitet
ID: 57847616