Det er lettest å snakk når en skal si noe

Student thesis: Master programme thesis

  • Hanne Schou Røising
4. term, Master of ICT and Learning (MIL) (Continuing education) (Continuing Education Programme (Master))
Hensikten med oppgaven er å oppnå økt innsikt i og forståelse av hvordan høgskolestudenter kan nyttiggjøre seg nettstøttet samarbeid i forbindelse med sine prosjektarbeider. Teoretisk forankring baserer seg på litteratur innenfor et sosiokulturelt læringssyn med utgangspunkt i blant annet Vygotsky. Videre baseres oppgavens litteratur på teorier om nettstøttet samarbeidslæring (CSCL-litteratur) og beslutningsprosesser i organisasjoner. Metoden i undersøkelsen er basert på en fenomenologisk tilnærming. Til datainnsmaling ble fokusgruppeintervju av 4 respondenter benyttet. Respondentene hadde benyttet et LMS-program i forbindelse med sine fordypningsoppgaver. Kvales analysemetode er benyttet, hvor tolkning har skjedd på tre nivåer; selvforståelse, common-sense og teoretisk nivå. Funnene viser at studentene i liten grad benyttet de samarbeids- og læringsverktøyene som det aktuelle læringsprogrammet (Classfronter) innehar når dette ble gitt som et frivillig tilbud. Respondentene opplevde at det var vanskelig å basere samarbeidet på skriftlig dialog, og læringsprogrammet ble derfor prioritert bort til fordel for personlige møter. At de ?valgte? å ta læringsprogrammet i bruk synes ikke å være resultat av en rasjonell beslutningsprosess. Konklusjon viser at til tross for at respondentene opplevde liten nytteverdi av læringsprogrammet i forbindelse med deres prosjektarbeid, opplevde de gjennom bruk av Classfronter i studiet hadde gitt dem anledning til å utvikle en generell IKT-kompetanse. Denne IKT-kompetansen bestod i å lære seg tekstbehandling, filbehandling, e-mail, søk på internett og bruk av elektrosk diskusjonsforum. Dette vurderte de som nyttig, lærerikt og interessant.
LanguageNorwegian
Publication date2004
Number of pages66
Publishing institutionAalborg Universitet
ID: 6978830