The Nordic Tone

Student thesis: Master thesis (including HD thesis)

  • Simon Juul Hyldgaard
4. term, Music, Master (Master Programme)
Begrebet den nordiske tone er ofte set i beskrivelsen af jazz med et nordisk udgangspunkt. Det bringes fortrinsvist i anvendelse når musikken hævdes at besidde særlige nordiske kvaliteter. Betegnelsen er ikke veldefineret og dette ses af den almindelige brug i anmeldelser, orkesterprofiler o.l. Det er formålet med denne fremstilling, at undersøge hvilke musikalske træk, der forbindes med den nordiske tone. Disse musikalske træk konkretiseres gennem musikanalyser. Jazzmusikernes egen opfattelse af den nordiske tone er af interesse, idét musikerne har en håndværksmæssig tilgang til musikken, som kan give konkrete fingerpeg i retning af de parametre i musikken, der bidrager til den nordiske tone. Derfor er de to musikere Hans Ulrik Jensen og Bo Stief blevet interviewet i forbindelse med specialeskrivningen, da de begge har været i berøring med den nordiske tone i deres eget musikalske virke. Interviewmaterialet og udvalgt litteratur fra bøger, avisartikler og jazzmagasiner munder ud i flere tolkninger af begrebets betydning. I forlængelse af dette er jazzcombospillet i den amerikanske jazz beskrevet, idét den nordiske jazz i sagens natur udspringer heraf. Disse to punkter danner sammen med de tre musikanalyser grundlaget for en diskussion af den nordiske tone som helhed. Undersøgelsen munder ud i en karakteristik af den nordiske jazzmusiker. Disse karakteristika beskriver hvilke træk ved den nordiske jazz der associeres med den nordiske tone og i den forbindelse hvilke træk ved amerikanske jazz, som den nordiske jazzmusiker ofte fravælger. Eksempelvis fravælger den nordisk orienterede jazzmusiker ofte standardrepertoiret, jazzharmonik og –melodik, mens andre aspekter af jazzen i en hvis udstrækning bevares, eksempelvis improvisationen. Den nordiske musiker tilstræber ofte enkelheden og det lyriske udtryk, og har det stemningsfyldte eller billedskabende musikalske udtryk som et æstetisk mål; noget der ofte tillægges naturassocierende egenskaber i den daglige brug af begrebet. Den nordiske tones divergerende betydningsindhold gør det vanskeligt, at indkredse begrebet i en snæver musikvidenskabelig forstand.
LanguageDanish
Publication date2009
Number of pages44
Publishing institutionInstitut for Sprog og Kultur
ID: 17995013