• Christian Østerballe
  • Lasse Kristian Suhr
  • Jacob Karim Klæstrup Andersen
4. term, Master of ICT and Learning (MIL) (Continuing education) (Continuing Education Programme (Master))
Dette projekts formål er, at udvikle en didaktisk model, der understøtter kobling af
basisfærdigheder tilegnet i et digitalt læremiddel og operationaliseringen af disse som
kompetencer i praksisnære opgaver.
Khan Academy er udvalgt som digitalt læremiddel i projektet, hvor der søges svar på
problemformulerings to spørgsmål. Projektets teoretiske ramme udgør
forståelsesrammen for analyse og diskussion. Her beskrives og behandles didaktik,
læringssyn, motivation, vurdering og feedback samt multimodalitet.
I projektet undersøges, med udgangspunkt i et forsøgsdesign af en didaktisk model,
projektets problemformulering. Design Based Research anvendes som strukturel
ramme for udviklingsprocessen. Observation, Mind Tape Teknik og semistruktureret
interview anvendes som forskningsmetoder for empiriindsamling.
Projektets empiriske materiale er indsamlet på Ernæring- og sundhedsuddannelsen,
Professionshøjskolen Metropol i København og i grundskolen på Skansevejens Skole i
Nørresundby.
Analysen viser, at Khan Academy indeholder motiverende elementer, både i form af
multimodale muligheder og spilbaserede elementer, der kan motivere til tilegnelse af
basisfærdigheder. Der er samtidig en tydelig sammenhæng mellem graden af de
tilegnede basisfærdigheder og de lærendes motivationsgrad.
Projektet viser, at informanterne kan operationalisere basisfærdigheder i løsningen af
praksisnære kompetenceopgaver med forskellig grad af succes. Der er ikke et entydigt
billede af dette, men koblingsopgaven giver anledning til øget oplevelse af læring og
motivation hos den overvejende del af informanterne, herunder også deres oplevelse af
kobling.
Projektet viser behov for didaktisk tænkning, der inddrager digitale læremidler på et
velovervejet grundlag, samt en didaktisk model der understøtter kobling af
basisfærdigheder tilegnet heri til løsning af praksisnære problemstillinger.
Projektet afsluttes således med et underbygget bud på en didaktisk model til dette
formål: Den Didaktiske Koblingsmodel.
LanguageDanish
Publication date1 Jun 2015
Number of pages136
ID: 213413051