• Thomas Vistisen Bugge
  • Morten Boel Overgaard Andersen
4. term, Chemistry, Master (Scient) (Master Programme)
Interessen for membran bioreaktor (MBR) teknologien til spildevandsrensning har globalt set været stigende siden slutningen af 1980’erne som følge af øget behov for genanvendelse af vand og skærpede miljøkrav. Dog er manglende viden om fouling problemer stadig en forhindring, der skal fjernes før MBR teknologien bliver fuldt konkurrencedygtig i forhold til konventionel spildevandsrensning. Dette projekt fokuserer på karakteristika for slamflokkene i MBR systemer, da disse er hovedkilden til fouling. Slamflokkene i MBR systemer er typisk udsat for højere shear rater end i det konventionelle spildevandsrensningsanlæg, og dette forventes at påvirke slamflokkenes karakteristika. Derfor er karakteristika for MBR slamflokkene sammenlignet med samme værdier for konventionelt aktiveret slam. To nedsænkede MBR systemer blev brugt gennem dette projekt; en pilot MBR placeret på et kommunalt spildevandsrensningsanlæg og en labskala MBR placeret på Aalborg Universitet. Labskala MBR’en blev opbygget så den var sammenlignelig med pilot MBR’en. Slamflokke fra både MBR og den tilhørende konventionelle aktive slam blev analyseret i forhold til makroskopiske og mikroskopiske ændringer under driftsperioden. De makroskopiske analyser inkluderede flokstørrelse og -styrke målinger og begge parametre ændredes som følge af shear niveauet i MBR systemerne. De mikroskopiske analyser omhandlede bestemmelse af sukker, protein og humus, hydrofob interaktionskromatografi og størrelseseksklusions-kromatografi. Disse målinger viste ændringer af slamkarakteristika, men disse kunne ikke direkte tilskrives shear niveauet i MBR systemerne. De to MBR systemer viste sig at være sammenlignelige i forhold til forsøgsresultaterne selvom nogle vigtige parametre ikke var ens.
LanguageEnglish
Publication date2009
Number of pages92
Publishing institutionAalborg University, Department of Biotechnology, Chemistry and Environmental Engineering
ID: 17651711