• Søren Ejner Lehde Pedersen
Resumé: Mange mindre danske stationsbyer er gået fra at have en vigtig placering i den regionale by-struktur til en situation med funktionstømning, stag¬nation, butiksdød og et opløst centrum. Det er en omvæltning, som kalder på nogle planlægningsmæs¬sige tiltag.
Det herskende planlægningsparadigme handler om at tage udgangspunkt i de stedbundne ressourcer. Det vil sige, at planlægningen sker ved at inddrage lokale borgere og aktører.
Hvordan inddragelsen af borgerne og samarbejdet med myndighederne foregår, når der skal byudvikles i en mindre by, er emnet for denne rapport. Dette er undersøgt for et igangværende områdefornyelses¬projekt i Græsted, Gribskov Kommune, som en case.
Områdefornyelsesprojektet har som grundlag for-skellige konkrete borgerinitiativer i Græsted.
Hvad er det for en type planlægning, der vokser ud af denne situation, og hvorledes svarer denne på by¬ens udfordringer? Det bliver undersøgt først og fremmest gennem interview og samtaler med en række centrale aktører i områdefornyelsesprocessen, samt ved inddragelse af dokumenter.
De forskellige aktørers interesser forsøges afdækket, og konsekvenserne af kommunens strategi med at inddrage eksterne rådgivere i forsøget på at få sam¬let borgerinitiativerne i en masterplan for Græsted bliver diskuteret.
Det leder frem til, hvordan man kan forstå og plan-lægge med inddragelse af de stedbundne ressourcer, på en måde, hvor de stedsspecifikke kvaliteter kom¬mer i spil og kan indgå i en samlet planlægning i et mindre lokalsamfund.
Erfaringerne fra casen bringes ind i kontekst af relevant videnskabelig litteratur.
LanguageDanish
Publication date26 Jan 2017
Number of pages119
ID: 249458031