Vurdering af krav om og indhold ved miljøvurdering af lokalplaner

Studenteropgave: Kandidatspeciale og HD afgangsprojekt

  • Christoffer Kriegbaum Madsen
  • Rune Lilliedal Madsen
4. semester, Landinspektørvindeskab (cand.geom.), Kandidat (Kandidatuddannelse)
Dette speciale omhandler miljøvurdering
af lokalplaner, og hvordan kommunen
(myndigheden) vurderer, om noget har en
væsentlig indvirkning/påvirkning på miljøet.
Dette fremstilles i specialet i to dele: Del I,
Problemanalysen og Del II, Hovedanalysen.
Problemanalysen tager udgangspunkt i
erfaringerne med VVM-direktivet og det
undersøges, om disse også er gældende for
implementering af SMV-direktivet i forbindelse
med miljørapportens afgrænsning.
Direktiverne er implementeret i MVL og det
undersøges med baggrund heri, hvordan
kommunerne afgrænser miljørapportens
indhold, samt hvilke udfordringer og svagheder
der er herved.
Hovedanalysen undersøger, hvornår der er
krav om miljøvurdering. Herunder hvordan
screeningsproceduren og vurderingen af væsentlighedsbegrebet
kan medvirke til en mere
ensartet metode, som beskriver, hvornår der
ved screening efterMVL § 8, stk. 2, er krav om
miljøvurdering. Undersøgelsen resulterer i en
række anbefalinger, som skal medvirke til et
mere ensartet vurderingsgrundlag forud for
screeningsafgørelsen jf.MVL § 10.
SprogDansk
Udgivelsesdato24 jun. 2019
Antal sider121
Ekstern samarbejdspartnerAarhus Kommune
No Name vbn@aub.aau.dk
Informantgruppe
ID: 305255767