Virtuelle Fokusgrupper

Studenteropgave: Master afgangsprojekt

  • Niels Troels-Smith
  • Lotte Nørregaard
Flere og flere er på Internettet ? 84 % af alle familier i Danmark havde i 2005 en computer i hjemmet og næsten halvdelen af danskerne er på nettet dagligt. Informations og kom-munikationsteknologien bevæger sig ind på alle områder af vores liv, således at individets interaktionsbehov og kommunikationsmuligheder via nettet går f.eks. lige fra arbejdsmæs-sige opgaver over e-handel og e-læring til deltagelse i online fora og virtuelle mødesteder. Vi har siden arbejdet med Mil1-projetet undret os over, hvorfor Internettet ikke anvendes til at afholde virtuelle fokusgruppeinterview, som både består at lyd og billeder. Kilder fra den engelsksprogede research-verden har udelukkende koncentreret sig om chat-baseret online fokusgrupper ? vi undrer os over hvorfor? Computeren medierer snart sagt alt i samfundet, således, at man kan sige vi er ved at ud-vikle en hel CMC-kultur mere eller mindre bevidst. Hvor det at bruge computeren, er en helt naturlig ting, så naturlig, at musen ligefrem kan betragtes, som en 'naturlig' forlængel-se af mennesket ? en prolongation ifølge Michael Polanyi. Spørgsmålet er, hvordan kan man udnytte denne kultur, hvordan tranformeres kendte Face-to-Face interviewmetoder til et online miljø, eller som vi vil kalde det et virtuelt mil-jø, for det er ukendt land, vi bevæger os ind i? Hvordan gør man så det ? skaber en virtuel verden ud fra kendte fænomener fra virkelig-heden? Hvem og hvad skal undersøges, og kan man overhovedet få pc-brugere til at disku-tere og interagere i et virtuelt miljø med lyd og billeder og med mennesker, som de ikke kender? Hvordan med anonymiteten og hvordan med kropssproget, gestik og mimik får vi det hele med eller? Et andet stort spørgsmål er om teknikken: båndbredde, computernes kapacitet og pro-grammer mm er tilstrækkelig? Vi finder det også særligt interessant at undersøge emnet fokusgrupper, fordi anvendelse af læringsteori, teori om analyser, og ikke mindst IKT-værktøjers muligheder i denne sam-menhæng er i en aktuel og hastig udvikling. De forudsætninger, der er nødvendige for at gennemføre en virtuel fokusgruppe kan ska-bes, er til stede. Der er tilstrækkelig ? og stadigt voksende - udbredelse af kommunikati-onsmuligheder i form af Internet med en stadigt stigende kapacitet, både generelt i sam-fundet, og hos den enkelte potentielle deltager. Med en portal, som skitseret i projektet, kan potentielle deltagere introduceres til det vir-tuelle rum, og med en platform som Breeze, er der et fuldt ud tilstrækkeligt værktøj for gennemførelse af den virtuelle fokusgruppe.
SprogDansk
Udgivelsesdato2006
Antal sider122
Udgivende institutionAalborg Universitet
ID: 6979458