Vandmiljøovervågning med droner

Studenteropgave: Kandidatspeciale og HD afgangsprojekt

  • Martin Kauffmann Pedersen
  • Magnus Greve Laursen
  • Jan Christian Pedersen
4. semester, Naturgeografi (cand.tech.), Kandidat (Kandidatuddannelse)
Dette projekt undersøger droners anvendelighed til monitering af klorofyl a-indhold i danske søer. Incitamentet for at beskæftige sig med droner som dataindsamlingsmetode, findes i regeringens ønske om, at fremme tidseffektive metoder til implementering af Vandrammedirektivet.
Klorofyl a angives generelt som sigende for økologisk kvalitet i de danske søer, hvorfor netop denne parameter er undersøgt. Klorofyl a-indholdets udvikling kan være en dynamisk proces, som især i næringsrige søer kan ændres dramatisk henover sommerhalvåret.
Undersøgelsen havde initierende fokus på bestemmelsen af økologisk tilstand i to midtjyske søer, Hummelsø og Velling Igelsø. Fokus ændredes dog i takt med tekniske udfordringer, og rettedes således mod metoden til bestemmelse af klorofyl og hvordan denne kan forbedres ved hjælp af droner.
Til bestemmelsen af klorofyl a ud fra droneind-samlet data, konstrueres en algoritme der ved en regressionsanalyse omregner reflektans til klorofyl-værdier. Algoritmen sammenlignes med lignende metode lavet til satellitovervågning, da datagrundlaget ikke er tilstrækkeligt til at verificere anvendelig-heden. Algoritmens præcision kan ikke stadfæstes, men indikerer en vis brugbarhed, der kan og bør optimeres med henblik på anvendelse for danske søer i fremtiden. Algoritmens usikkerhed, giver an-ledning til inddragelse af remote sensing erfaringer fra vandmiljøundersøgelser i andre dele af verden.
Opsummerende anbefales brugen af droner til sø-monitering, såfremt en klorofylalgoritme udarbejdes på et mere omfattende datagrundlag end, hvad denne undersøgelse kan tilbyde.
SprogDansk
Udgivelsesdato17 jun. 2016
Antal sider71

Billeder

forside2.jpg
ID: 235510152