• Henrik Rosenskjold
4. semester, Naturgeografi (cand.tech.), Kandidat (Kandidatuddannelse)
Adskillige kilometer danske vandløb er udpeget til restaurering i vandområdeplanerne 2015-2021. Kommunerne har sammen med lokale vandråd udarbejdet forslag til indsatser, hvoraf udlægning af groft substrat er den foretrukne metode til vandløbsrestaurering - både i form af antal kilometer og antal kroner. Udlægning af groft substrat omfatter både udlægning af sten, grus og træ. Traditionelt er sten og grus dog foretrukket som restaureringsmetode i Danmark på trods af adskillige (primært udenlandske) anbefalinger om at restaurere med træ.
Rapporten undersøger flere forskellige metoder til udlægning af træstammer og rodklumper i Sandemandsbækken og Grundel Bæk i Silkeborg Kommune. I Sandemandsbækken udlægges fastforandrede stammer samt væltes hele træer i vandløbet. I Grundel Bæk udlægges større rodklumper på to forskellige måder.
Projektet anvender et "Before, After, Control, Impact" - design (BACI), hvor der måles på substrat, dybde og vandhastighed på hhv. 2 meter og 50 meters strækninger. Målingerne foretages to gange inden træudlægningen og tre gange efter. Derudover måles tværsnitsprofiler og der elektrofiskes én gang før og én gang efter træudlægningen. I Grundel Bæk installeres desuden vandstandsloggere til at måle vandstuvning.
Resultaterne undersøges for statistisk signifikante ændringer med 95 % konfidensintervaller i varianser og middelværdier gennem en one-way ANOVA med Bonferroni Post-hoc test og χ2-test. Derudover laves kvalitative analyser i ArcGIS og Excel.
Undersøgelserne viser, at substratsammensætningen, dybden og hastigheden ikke ændres signifikant på 50 meter strækninger, mens både variansen og middelværdien ændres signifikant for vanddybden, variansen ændres signifikant for vandhastigheden og substratets fordeling snarere end substratets sammensætning ændres på 2 meter strækninger. Resultaterne viser desuden en signifikant forøgelse af antallet af bækørreder i de påvirkede strækninger i Sandemandsbækken, mens population af bækørreder er mindre i kontrolstrækningen og uændret (ikke eksisterende) i Grundel Bæk før i forhold til efter træudlægningen.
På baggrund af undersøgelsen anbefales det primært at bruge træ til vandløbsrestaurering, hvis årsagen til udpegningen er manglende fysiske habitater til laksefisk. Udlægning af træ er både billig og effektiv, men der er behov for yderligere undersøgelser, der afdækker de gavnlige effekter for bl.a. makroinvertebrater.
SprogDansk
Udgivelsesdato10 jun. 2015
Antal sider81
Ekstern samarbejdspartnerALECTIA
Esben Astrup Kristensen eakr@alectia.com
Praktiksted
ID: 213891005