Vand- og nitratbalance i lavbundsjord

Studenteropgave: Kandidatspeciale og HD afgangsprojekt

  • Tommy Bistrup Knudsen
4. semester, Vand og Miljø (cand.polyt.), Kandidat (Kandidatuddannelse)
Projekt omhandler nitrat udvaskning i lavbundsjord, da drænvandsundersøgelser foretaget på lavbundsjord og højbundsjord har indikeret, at nitrat koncentrationen generelt er lavere på lavbundsjord end højbundsjord. I projekt vil der undersøges, hvilke forhold der kan være med til, at give en højere reduktion af nitrat. Undersøgelsen tager udgangspunkt i en lavbundsjord beliggende i Nordjylland nær Brønderslev. Der er taget jordprøver, der er analyseret for kvælstof her blev fundet store nitrat og ammoniums koncentrationer i rodzonen (0-1m).
I kvælstofprofilerne reduceres porevandskoncentrationerne i alle 3 måneder ved den vandmættet zone. Der opnås en reduktion op til 75 % i porevandskoncentrationen af nitrat ved overgangen til den mættet zone , hvilket bevirker, at der må være iltfrie forhold omkring grundvandsspejlet, ellers ville der ikke ske denitrifikation. Porevandskoncentration reduceres med 7,5 mgN/l over 90 dage, hvilket giver en 0’ordens denitrifikationsrate på 8,33E-02 mgN/ldag.
Kvælstofkoncentrationerne blev også undersøgt i drænudløbene, hvor koncentrationen af nitrat var meget mindre end porevandskoncentration fra rodzone. I programmet GMS opbygges en model over dræntværsnittet med forsøgsbestemt hydraulisk ledningsevne på 8,54E-05 m/s og en porøsitet på 0,44 cm^3/cm^3. Modellen beregner ved partikeltracking den gennemsnitlige strømningstid i den mættet zone til dræn. Ved at antage en 0’ordens denitrifikationsrate udregnes denitrifikationsraten til at ligge i intervallet 1,62E-02 mgN/ldag til 9,4E-3 mgN/ldag.
SprogDansk
Udgivelsesdato25 jun. 2015
Antal sider62
ID: 213943022