Værdier med medmenneskelig indsigt og forståelse

Studenteropgave: Master afgangsprojekt

  • Charlotte Palm Mørch
Resumé/ Abstract
Ældreplejen i Danmark har gennem flere år været et fokus for både politikere, medier og den almene befolkning. Og på trods af, at der efterhånden findes talrige værdibeskrivelser som afsæt for de ansattes arbejde i ældreplejen, hører vi stadig om ansatte, der behandler de ældre uden medmenneskelig indsigt og forståelse.
Som sygeplejerske og souschef på et friplejehjem i organisationen Danske Diakonhjem er jeg derfor interesseret i, hvordan organisationens værdier kommer til udtryk i praksis og hvordan værdierne integreres blandt de ansatte.

Formålet med specialet er at undersøge:
Hvordan kommer Danske Diakonhjems værdier til udtryk i praksis og hvordan integreres værdierne blandt de ansatte på organisationens friplejehjem?
Det videnskabsteoretiske udgangspunkt for specialet findes i den hermeneutiske videnskabsteori baseret på Hans Georg Gadamers filosofiske teori og har medført kvalitative metoder.
Gennem feltstudier har jeg observeret, hvordan de ansatte på to forskellige friplejehjem i Danske Diakonhjem udtrykker organisationens værdier i praksis. Observationerne er suppleret med to semistrukturerede fokusgruppeinterviews, hvor jeg har spurgt de ansatte om, hvordan de udtrykker værdierne i praksis, hvad der karakteriserer læreprocessen omkring værdierne samt om hvilke forhold, der kan understøtte og udfordre læreprocessen omkring organisationens værdier.

De kvalitative data fra min empiri har jeg analyseret ved hjælp af teori fra professor Cathrine Hasses kulturanalyse og forfatter og forsker Etienne Wengers sociale læringsteori.
Der er ingen tvivl om, at organisationens værdier kommer til udtryk, men der viser sig gennem undersøgelsen, at være stor forskel på, hvordan værdierne kommer til udtryk på trods af, at der er tale om det samme værdisæt.
De kulturelle markører er forskellige på de to friplejehjem ligesom læreprocesserne omkring værdierne heller ikke er ensartet, selvom organisationen gennem undervisning giver et fælles afsæt.

Konklusion
Kultur og sociale læreprocesser er dybt afhængige af de mennesker, der er til stede. Kulturen virker gennem lærte forbindelser, der dannes gennem handling og læreprocessen er afhængig af de konkrete forskellige sociale forhold og kontekster, da det er der læringsressourcerne i den sociale praksis findes. Så selvom en organisation som Danske Diakonhjem har fælles værdier for de ansatte i arbejdet, kommer værdierne til udtryk på forskellig vis.
SpecialiseringsretningForandringsledelse og arbejdsmiljø
SprogDansk
Udgivelsesdato21 dec. 2021
Antal sider43
ID: 456469762