• Khatira Mohammad Nadir
4. semester, Samfundsøkonomi (cand.oecon), Kandidat (Kandidatuddannelse)
Baggrund: Ventetid er et udbredt fænomen i det danske sundhedssystem, da der som alle andre steder er knappe ressourcer i sundhedsvæsnet. Dette sætter sundhedsvæsnet under et øgende pres på grund af en støt stigende ældre befolkningsandel, forventninger om bedre og bedre kvalitet samt flere og dyrere behandlingsmuligheder, sidstnævnte især pga. teknologiske og medicinske landvindinger. Dette betyder, at det danske sundhedsvæsen skal præstere mere og mere for samme mængde eller færre ressourcer, samtidig med at der bliver færre skatteborgere. Sundhedsøkonomien fylder derfor i stigende grad i den politiske debat, hvorfor det falder naturligt at interessere sig for ressourcefordeling samt tilpasning af kapacitet til efterspørgsel på behandling på de danske sygehuse. Sygehusene kan komme ud for en situation med over- eller under kapacitet. Overkapacitet resulterer i spild af ressourcer, mens under kapacitet giver ventetider.
Metode: Projektet er udarbejdet i samarbejde med Aalborg Universitetshospital med det formål at anvende de valgte teoretiske redskaber i praksis. Projektet tager udgangspunkt i mixed methods for at besvare problemformuleringen. Fra paradigmet „mixed methods“ er der anvendt kvantitativ tilgang til at foretage deskriptiv statistik på data indhentet i samarbejde med Aalborg Universitetshospital og Region Nordjylland, som bruges til at forudsige ventetidens steady state med udgangspunkt i kø-teorien af Agner Krarup Erlang. Den kvalitative tilgang er baseret på et semistruktureret interview med afsnitsledende anæstesisygeplejerske og observationer af og samtaler med personalet under samarbejdsforløbet. Denne tilgang har afsæt i Henry Mintzbergs organisationsteori og Edgar Henry Scheins kulturteori og anvendes til at diskutere kulturen på operationsafsnittet.
Resultater: Resultaterne af ventetidsberegning med udgangspunkt i anæstesisygeplejerskernes kapacitet peger på, at operationsbehovet med en gennemsnitlig ankomstrate på 23 patienter om dagen (min. 7 og max. 39 patienter) og en behandlingstid på 1 time og 42 minutter er på 39 timer og 24 minutter. OP-afsnittet kan med den nuværende anæstesisygeplejerskers kapacitet udføre 44 timer og 3 minutters operation, hvilke svarer til ca. 25 operationer. Dette giver en kapacitetsudnyttelse på ca. 89% og en sandsynlighed for at opleve ventetid på omkring 31%, som resulterer i en ventetid på 0,11 dage. Konklusion: Ud fra de fremfundne resultater kan det konkluderes, at operationsafsnittet er i stand til at håndtere den nuværende efterspørgsel med en kapacitet, der svarer til 25 operationer. Denne kapacitet synes at være passende til den nuværende ankomstrate, da denne operationsgang er for elektive og akutte patienter. Grundet naturlig variation i den akutte ankomstrate kan kapaciteten ikke planlægges præcis på forhånd. Derfor skal denne indgå i kapacitetsovervejelserne. På baggrund af de kvalitative data konkluderes det, at der blandt anæstesisygeplejersker eksisterer en unik kultur, der viser sig på det ubevidste niveau, og som præger deres opfattelser og handlinger i forhold til det mono- og tværfaglige samarbejde.
SprogDansk
Udgivelsesdato20 nov. 2017
Antal sider93
ID: 264936488