• Mike Sæderup Astorp
5. semester (speciale), Medicin, Kandidat (Kandidatuddannelse)
Baggrund
Prævalænsen og mortaliteten af hjertekarsygdomme er geografisk varierende. Dette studie undersøgte om man kunne observerer en geografisk ulighed i behandlingen med hjertemedicin i de forskellige kom-muner i Nordjylland. Studiet undersøgte videre om en sociale konsekvens (i form af en svag tilknytning til arbejdsmarkedet) af at modtage hjertemedicin var tilstede og om den var forskellig, afhængigt af geogra-fi i Region Nordjylland.

Metode
Studiet var en tværsnitsundersøgelse fra juni 2009, med registerdata fra lægemiddeldatabasen (LMDB) og DREAM-databasen (N = 24.131). LMDB indeholdte oplysninger om udleveret medicin i form af ATC-koder. ATC-koder der begyndte med C, blev valgt som definitionen af at borgeren havde modtaget hjer-temedicin. DREAM-databasen indeholdte oplysninger om bopæl og arbejdsmarkedstilknytning. En svag tilknytning til arbejdsmarkedet blev defineret ud fra om borgeren havde modtaget en offentlig ydelse over 80% af året eller modtog en varig ydelse. Der blev fremstillet frekvenstabeller og foretaget logistisk regresionsanalyse. Analyser blev justeret for køn og alder. Nordjyllands kommuner blev inddelt i 3 kate-gorier: Aalborg, omkringliggende kommuner og yderkommuner.

Resultater
Andelen af borgere, som havde fået udleveret hjertemedicin var: Aalborg 18%, omkringliggende kom-muner 19% og yderkommuner 20%. Justerede odds ratio (J-OR) for udlevering af hjertemedicin i om-kringliggende kommuner var 1,03 (95% Konfidensinterval (95% KI): 0,94-1,13) og for yderkommunerne var den 1,06 (95% KI: 0,98-1,14), sammenlignet med Aalborg. Udlevering af hjertemedicin viste sig at være associeret med en svag tilknytning til arbejdsmarkedet i begge definitioner brugt i dette studie: J-OR 2,10 (95% KI: 1,93-2,27) for der modtog en offentlig ydelse over 80% af året, J-OR 2,31 (95% KI: 2,11-2,53) for de, som modtog en varig ydelse. Ingen geografisk variation blandt hjertepatienters tilknytning til ar-bejdsmarkedet blev fundet.

Konklusion
Studiet fandt ingen geografisk forskel i forbruget af hjertemedicin. Der blev fundet en association mellem at modtage hjertemedicin og at have en svag tilknytning til arbejdsmarkedet, som ikke var geografisk varierende.
SprogDansk
Udgivelsesdato4 jan. 2017
Antal sider19
ID: 246746648