Undersøgelse af cocktaileffekten i slamfraktionerne i MBR fouling

Studenteropgave: Speciale (inkl. HD afgangsprojekt)

  • Natalie Bøie Sørensen
4. semester, Kemi, Kandidat (cand.polyt.) (Kandidatuddannelse)
I dette speciale undersøges hvordan de forskellige komponenter i slam fra en membran-
bioreaktor (MBR) påvirker hinanden under foulingprocessen der foregår under membran-
filtrering. Dette gøres for at bekræfte hypotesen om at indholdet af ekstracellulære poly-
meriske substanser (EPS) og kolloider reducerer fluxen gennem membranen, hvorimod
flokke og pulveriseret aktivt kul (PAC) vil øge fluxen på grund af skuringseffekten.
For at opnå en bekræftelse af dette er der foretaget MBR filtreringsexperimenter, med
slam indeholdende forskellige koncentrationer af de tre slamfraktioner (EPS, kolloider og
flokke), samt forsøg med slam og supernatant tilsat PAC. Fraktioneringen af slam er
opnået ved centrifugering i 8min ved 3400g for at separere partiklerne, samt filtrering
gennem en mixed cellulose ester membran for at separere colloiderne.
Forsøgene udføres ved 1 times filtrering ved hvert af syv forskellige transmembrane tryk
(TMP), med en times relaksationsfase mellem hver filtrering. Forsøgene er udført i en
laboratorieskaleret MBR på Aalborg Universitet og MBR-slammet stammer fra Aalborg
Vest renseanlæg samt Grundfos Biobooster-anlæg i Bjerringbro.
Resultaterne af forsøgene bekræfter at EPS og kolloider reducerer fluxen gennem mem-
branen, hvorimod forholdet C floc /(C colloid +C EPS ) forbedrer fluxen gennem membranen.
Der var dog kun en begrænset positiv effekt af tilsætningen af PAC. Desuden kan det kon-
kluderes at kagelaget der dannes på membranen er mere kompakt og kompressibelt ved
øgede koncentrationer af EPS og kolloider, hvorimod et mindre kompakt og kompressibelt
kagelag dannes ved et øget indhold af flokke.
SprogEngelsk
Udgivelsesdato31 jul. 2015
Antal sider61
ID: 216857922