Ulovlig råden over offentlig vej: Tilsyns, passivitet og erstatningsansvar

Studenteropgave: Speciale (inkl. HD afgangsprojekt)

  • Annie Noer Bay-Smidt
4. semester, Landinspektørvindeskab (cand.geom.), Kandidat (Kandidatuddannelse)
forenes med vejens anvendelse, trafiksikkerheden og fremkommeligheden, uden omkostninger for vejmyndigheden. Studiet tager udgangspunkt i Landinspektør Kenneth Poulsens artikel fra Dansk Vejtidsskrift, december 2014. Kenneth Poulsen påberåber sig i artiklen tre kendelser om fast ejendom, og stiller herved spørgsmålstegn ved vejmyndighedens, samt taksationsmyndighedens, anerkendelse af erstatning for ulovlige råden på offentlige udskilte vejarealer. Forvaltningshensyn og taksationspraksis antyder usikkerhed i forhold til grundejernes ret til erstatning, som følge af påbud om fjernelse af ulovlige råden ved anlægsarbejde. Usikkerheden opstår ved varige anbringelser og faktisk råden, hvor vejarealet er inddraget under ejendommenes haveareal m.v.. En sådan råden kan ifølge Vejloven ikke ske berettiget, hvis ikke der tildeles dispensation jf. Vejlovens § 80. Der er dog til stadighed tvivl i forhold til den praksis, som udøves af vejmyndigheden og kommissionerne, som anerkender kulanceerstatning eller erstatning for naboretlige gener i forbindelse med krav om fjernelse. Der sættes herved fokus på en juridisk problemstilling, som synes at ”skævvride” hensigten med Vejlovens forarbejde og Vejlovens bestemmelse om hævd over offentlig udskilt vejareal, samt vejmyndighedens administration af påbud for ulovlig råden jf. Vejlovens § 81. Studiet afdækker, hvorvidt vejmyndigheden, ved påbud, kan gøres erstatningsansvarlig, og hvorvidt erstatningsansvaret er båret af forvaltningsretlige hensyn eller tilsynspligt, samt hvilken kompetence kommissionerne har til at udbetale erstatning på vejareal. Dataindsamlingen til studiet er primært baseret på interviews. Der er foretaget interviews og korrespondance med otte fagpersoner, som ligeledes har været behjælpelige med faglitteratur, afgørelser og billedmateriale. Rapporten er anonymiseret, og jeg vil derfor blot tildele anerkendelse og tak til de personer, som har givet sig tid til interview m.v. i forbindelse med udarbejdelse af rapporten. Jeg vil også sige tak til Landinspektør Kenneth Poulsen, for hans tid og input, i forbindelse med udarbejdelse af rapporten.
SprogDansk
Udgivelsesdato14 aug. 2015
Antal sider67
ID: 217539169