• Camilla Katja Johannesen
4. semester, Folkesundhedsvidenskab, Kandidat (Kandidatuddannelse)
Resume
Problemfelt: Mandlige kræftoverlevere med senfølger, har en lav tilslutning til den danske rehabiliteringsindsats. Det estimeres at det blot er hver fjerde der deltager i rehabilitering, som er en mand. Dette gør mandlige senfølgeramte, mere eksponeret overfor udviklingen af senfølger, og skaber ulighed i sundhed og senfølgeforekomst imellem kønnene. Der ses visse barrierer i forhold til rehabiliteringsdeltagelse og, risikofaktorer for senfølgeudvikling hos mænd. Der findes derfor grundlag for forandring på området.

Formål: Formålet med specialet er derfor at undersøge, motivation for og barrierer til rehabiliteringsdeltagelse, samt fastlæggelsen af et beslutningsgrundlag, til at udvikle en intervention, Interventionerne har det formål at højne deltagelse til og fastholdelsen i rehabilitering for mandlige kræftoverlevere med senfølger.

Metode: Til besvarelse af specialets problemformuleringer, er der udført en systematisk litteratursøgning mhp. at afsøge evidensgrundlaget, for hvilke elementer der er en barriere for deltagelse blandt mandlige senfølgeramte, samt hvad der er motivationer herfor. Dernæst blev der indhentet kvalitative data gennem en interviewundersøgelse, baseret på et fokusgruppeinterview. Dette med mhp. at udvikle et flerstrenget interventionsprogram, som danner rammen for interventionsudvikling, til at øge deltagelsen og fastholdelsen i rehabiliteringsindsatser.

Resultat: På baggrund af resultaterne fra den systematiske litteratursøgning og interviewundersøgelsen, er der udviklet to interventioner. disse skal bidrage til at øge deltagelsen i rehabilitering for mandlige senfølgeramte, samt reducere senfølger. Intervention 1, består af informering og rådgivende samtaler ved udskrivelse efter endt kræftbehandling, samt at flytte kræftkontrol, hvor det er muligt til intervention 2, der foregår i kommunernes sundhedscentre. Intervention 2 består superviserede gruppebaserede og individuelle fysiske træningsaktiviteter kun for mænd. Samt dannelsen af netværksgrupper og inddragelsen af sociale relationer.

Konklusion: Udviklingen af et flerstrenget interventionsprogram, målrettet mandlige kræftoverlevere med senfølger, som har til formål at øge deltagelsen til og fastholdelsen i rehabilitering. Kan tilrettelægges udefra specialets hovedresultater; oplevelse af rehabiliteringens tilgængelighed, mestringsevne, og høj self-efficacy, den mandlige kønsrolles indflydelse, betydningen af fysisk og psykisk rehabilitering samt netværkets indflydelse. Ved at implementere det flerstrengede interventionsprogram, vil det øge sandsynligheden for at mandlige kræftoverlevere med senfølger deltager og fastholdes i rehabilitering. Dette vil på sigt kunne reducere senfølger og senfølgers konsekvenser efterfølgende en kræftsygdom
SprogDansk
Udgivelsesdato6 jun. 2016
Antal sider99
Ekstern samarbejdspartnerSenfølgerforeningen
Dorthe Hostrup dorthehostrup@senfoelger.dk]‎
Informantgruppe
ID: 305241493