• Elsebeth Helgesen
  • Anne Louise Slyngborg Kronborg
Vi beskæftiger os i dette masterprojekt med læring på arbejdspladsen gennem udvikling af socialfaglig praksis gennem refleksion i et aktionsforskningsprojekt. Det gør vi med udgangspunkt i en generel problematik om at skabe forbindelse mellem teoretiske og generelle perspektiver, strategier eller teorier og konkrete handlinger i praksis til gavn for den enkelte borger.
Kommunernes Landsforening (KL) og fagforbundet Socialpædagogerne fastslår, at det sociale område i Danmark er under pres blandt andet på baggrund af en større kompleksitet i opgaverne, idet opgaverne skal tage udgangspunkt i den enkelte. Problemerne kaldes for vilde problemer, og den gode løsning på et vildt problem er under konstant forandring. Der er derfor brug for at udvikle socialfaglig praksis via nye initiativer, metoder og strategier, som skal omsættes til konkret praksis.
Undersøgelsen tager udgangspunkt i udvikling af voksenhandicapområdet i en kommune, som har udviklet Fælles Faglig Strategi (FFS) og Fælles Fagligt Fundament (FFF), som skal være med til at sikre at borgeren får den hjælp og støtte, som borgeren har behov for. Helt konkret foretages undersøgelsen i et bofællesskab, som danner hjem for 14 borgere, og hvor der primært er pædagoger ansat.
Formålet med dette projekt er at undersøge hvordan medforskerne i et aktionsforskningsprojekt omsætter generelle principper og teorier til praksis. Det har vi undersøgt ud fra denne problemformulering: “Hvordan omsætter medforskerne via refleksioner FFF til praksis i et aktionsforskningsprojekt?”.
Projektet videnskabsteoretiske ståsted er socialkonstruktivismen, hvilket medfører en dynamisk vidensopfattelse, hvor viden løbende ændrer sig gennem interaktioner i en konkret kontekst. Sproget er her forudsætningen for erkendelse, og sproget danner rammen for de tanker og refleksioner, der lader sig tænke, og det er refleksionerne, som er omdrejningspunktet for dette projekt.
Projektets metodiske udgangspunkt er aktionsforskning. En metode, der er en deltagerorienteret og demokratisk forskningsproces, som ønsker at bløde skellet mellem teori og praksis op. Vi i ønsker at undersøge nærmere, om et aktionsforskningsprojekt kan være med til at udfolde og nuancere både individuelle refleksioner og fælles refleksioner, så viden om FFF kan blive omsat til praksis.
Det teoretiske afsæt i projektet er Donald Schöns begreber om teknisk rationalitet, praksisepistemologi, viden-i-handling, problemdefinition og refleksion-i-handling, som vi bruger til at undersøge, hvordan medforskerne omsætter FFF og dermed udvikler deres praksis.
Projektet viser, at FFF omsættes, når refleksion i handling er bindeleddet mellem generelle principper og teorier fra FFF og socialfaglig praksis, når der tages udgangspunkt i medarbejdernes hverdagsnære problemstillinger. Refleksion-i-handling understøttes af aktionsforskning som metode, som understreger det deltagerorienterede og praktiske perspektiv.
SpecialiseringsretningDidaktik og Professionsudvikling
SprogDansk
Udgivelsesdato20 dec. 2021
Antal sider59
ID: 456374383