• Sofie Stefanie Devantie Hansen
  • Kirsten Kjeldager Øe
  • Lina Nørgaard
4. semester, Folkesundhedsvidenskab, Kandidat (Kandidatuddannelse)
Problemstilling: Mentale helbredsproblemer, herunder stress og depression, er i dag nogle af
de primære årsager til sygefravær og udgør en stigende del af tilkendelserne af
førtidspension. På trods af stigningen mangler der stadig evidens for virkningsfulde indsatser,
der formår at få sygemeldte med stress og depression tilbage til arbejde. Grundet denne
manglende evidens er der et behov for at undersøge, hvad der kan få denne målgruppe tilbage
til arbejde.
Formål: Projektet undersøger, hvordan der kan udvikles guidelines til et tilbud i
Sundhedscenter Vejle, der formår at få sygemeldte med stress og depression hurtigt tilbage til
arbejde.
Metode: Der udføres et systematisk litteraturstudie, hvis fund af elementer sammenholdes
med et casestudie, som anvender en kvalitativ dataindsamlingsmetode i form af
semistrukturerede interviews. Resultaterne fundet i litteraturstudiet og
interviewundersøgelsen kobles med teorien om Sense Of Coherence, med henblik på at
bidrage til en dybere forståelse af empirien.
Resultater: Faglige og andre elementer kan have betydning for sygemeldte med stress og
depressions tilbagevenden til arbejde. De faglige elementer, der har betydning, er
selvhjælpsøvelser, fysisk aktivitet, psykoterapi samt undervisning, herunder opnåelse af viden
og bevidsthed om tilstanden. De andre elementer der har betydning er kontakt til
arbejdsgiver, støtte fra pårørende, holdets gruppedynamik og tidsaspektet - tidlig start og
opfølgning. Resultaterne viser yderligere, at de sygemeldte, gennem de fundne elementer på
sigt kan fremme oplevelsen af Sense Of Coherence. Yderligere bør tilbuddets målgruppe
afgrænses til sygemeldte med stress og mild grad af depression.
Konklusion: Det konkluderes, at der skal tages højde for forskellige faglige og andre
elementer i det kommende tilbud, for at få sygemeldte med stress og depression tilbage til
arbejde. Gennem tilbuddet kan sygemeldte via elementerne opnå redskaber som på sigt kan
være med til at fremme deres Sense Of Coherence. Endvidere kan det konkluderes, at det er
mere hensigtsmæssigt at have fokus på, at den sygemeldte vender tilbage til arbejde frem for,
at den sygemeldte vender hurtigt tilbage til arbejde, da det kan øge sandsynligheden for en
bæredygtig tilbagevenden.
SprogDansk
Udgivelsesdato1 jun. 2015
Antal sider177
Ekstern samarbejdspartnerSundhedscenter Vejle
Birthe Pors BIPOR@vejle.dk
Aftager
ID: 213337221