• Jette Søgaard Hansen
  • Camilla Elmkvist Bager
  • Kristina Højgaard
4. semester, Folkesundhedsvidenskab, Kandidat (Kandidatuddannelse)
Titel: Udvikling af APV til forandring af arbejdsbetinget stress: Et casestudie med Nordjyllands Politi.
Problemstilling: Arbejdsbetinget stress er et stigende problem på de danske arbejdspladser til trods for, at der, med APV som redskab, er lovkrav om, at arbejdspladser skal sørge for, at det psykiske arbejdsmiljø fungerer og derigennem forebygge arbejdsbetinget stress.
Formål: At undersøge hvordan Nordjyllands Politi kan inddrage det psykiske arbejdsmiljø i deres APV, så der skabes grundlag for en forandring med henblik på at forebygge arbejdsbetinget stress blandt polititjenestemænd.
Metode: Dokumentanalyse af Nordjyllands Politis APV over det psykiske arbejdsmiljø, hvilken skal bidrage til at undersøge, hvordan Nordjyllands Politi inddrager det psykiske arbejdsmiljø i deres APV med henblik på at forebygge arbejdsbetinget stress. Endvidere anvendes kvalitative forskningsinterviews af fem polititjenestemænd med henblik på at undersøge, hvordan polititjenestemænd oplever anvendelsen af APV med henblik på at forebygge arbejdsbetinget stress. Dokumentanalysen og de kvalitative forskningsinterviews suppleres med et litteraturstudie med henblik på at undersøge, hvordan Nordjyllands Politi kan skabe grundlag for en forandring med henblik på at forebygge arbejdsbetinget stress blandt polititjenestemænd.
Resultat: Arbejdsbyrde, balancen mellem arbejdsliv og privatliv, chikane, social samspil med kollegaer og ledelsen, og involvering i beslutninger relateret til eget arbejde fremkommer, ud fra specialets empiri, at være betydningsfulde i forebyggelsen af arbejdsbetinget stress gennem anvendelsen af APV ved Nordjyllands Politi. Ved inddragelse af det psykiske arbejdsmiljø i en APV skal der tages udgangspunkt i en bottom-up-orienteret tilgang, hvor polititjenestemændene involveres i alle faser i APV'en. Involveringen skal være med mulighed for anonymitet, eftersom arbejdsbetinget stress kan være et følsomt emne. Der skal foretages en virkningsevaluering, så forebyggelsen af arbejdsbetinget stress bliver en fortløbende proces.
Konklusion: Nordjyllands Politi skal i deres APV, der inddrager det psykiske arbejdsmiljø med henblik på at forebygge arbejdsbetinget stress, tage udgangspunkt i en bottom-up-orienteret tilgang. Der skal tages hensyn til kulturen hos Nordjyllands Politi, hvor der kan være en barriere i forhold til at tale om følelser og psykisk sårbarhed, ved, at polititjenestemændene skal have mulighed for at uddybe arbejdsmiljøproblemer, løsninger heraf og opfølgning herpå anonymt. Såfremt der tages hensyn til barrierer i en kultur, konkluderes det, at en APV, der inddrager det psykiske arbejdsmiljø, kan bidrage med en større ændring i forhold til at forebygge arbejdsbetinget stress frem for individrettede tiltag, hvorved der på samfundsplan kan skabes grundlag for en forandring med henblik på at forebygge arbejdsbetinget stress.
SprogDansk
Udgivelsesdato7 jun. 2017
Antal sider216
Ekstern samarbejdspartnerNordjyllands Politi
Nordjyllands Politi njyl@politi.dk
Anden
ID: 259250271