Udbygning af ringvejen gennem Silkeborg

Studenteropgave: Kandidatspeciale og HD afgangsprojekt

  • Christian Sellebjerg
  • Rune Strøjer Lyster
Dette projekt beskæftiger sig overordnet med planlægningen af statsvejnettet i Danmark. Der arbejdes indenfor denne kontekst med udbygningen af rute 15 gennem Silkeborg. Stigningen i trafikken betyder, at planlægningen af det overordnede vejnet går en situation i møde, hvor trængselsproblematikken vil indgå som et hovedtema for beslutningstagningen. Der vil derfor blive en stadig større efterspørgsel på de knappe ressourcer til større nyanlæg på det overordnede vejnet, hvilket fordrer et behov for at inddrage brugbare alternativer til omkostningstunge anlægsprojekter. Planlægningsværktøjer der objektivt analyserer og prioriterer mellem alle tænkelige løsninger er ikke implementeret i planprocessen i dag. Projektet introducerer kubemodellen som et muligt planlægningsværktøj i denne problemstilling. Modellen afprøves i et casestudie for udbygningen af statsvejnettets rute 15 som ringvej gennem Silkeborg. Trafikken skal kunne afvikles tilfredsstillende indtil vejen aflastes af en ny motorvejsforbindelse. I henhold til kubemodellen undersøges, hvilke behov der er for transport på rute 15, både i en regional og bymæssig sammenhæng. Ligeledes undersøges hvilken trafikal tilstand vejen har i dag og hvilke udfordringer vejnettet stilles overfor i fremtiden. På denne baggrund opstilles en løsningsstrategi bestående af alle tænkelige alternativer til forbedring af trafikafviklingen på strækningen. Der fokuseres på mindre kapacitetsforbedrende tiltag, og den trafikale effekt på vejnettet beskrives med simuleringsværktøjet VISSIM. Ud fra forudsætninger om den trafikale vækst, beskrives to fremtidsscenarier i hhv. år 2015 og år 2025. I 2015 kan trafikken afvikles tilfredsstillende ved at optimere vejnettets kapacitet i krydsene kombineret med mindre udbygninger i krydsene og en udbygning til 4 spor i et enkelt kryds og på en central delstrækning. I 2025 skal hele bystrækningen udbygges til 4 spor, for at kunne afvikle trafikken tilfredsstillende. Det konkluderes, at kubemodellen er et stærkt, men omfattende værktøj for løsningen af problemstillingen på Ringvejen gennem Silkeborg. Kubemodellens anvendelse som et værktøj i planprocessen for statsvejnettet, afhænger i høj grad den politiske dagsorden samt viljen til at tænke helhedsorienteret og inddrage alternative løsninger i beslutningsprocessen.
SprogDansk
Udgivelsesdato2006
Antal sider186
Udgivende institutionAalborg Universitet
ID: 6146670