• Karina Birkmose Mejer
  • Gitte Lyngholm Sørensen
4. semester, Klinisk Videnskab og Teknologi, Kandidat (KVT) (Kandidatuddannelse)
Baggrund: Tryghedsskabende velfærdsteknologier giver mulighed for, at ældre borgere kan blive i eget hjem længst muligt. Implementeringen af teknologierne forløber i 8 faser, fra de første udviklingsfaser af teknologien og til den er integreret i daglig praksis. Implementeringsprocessen kan mislykkes, hvilket kan skyldes manglende hensyntagen til borgeren. Dette er centralt, eftersom det er borgeren, der i sidste ende tager beslutningen om at anvende teknologien. Det er derfor relevant, at undersøge hvordan der kan tages hensyn til borgeren under implementeringen af en tryghedsskabende velfærdsteknologi.
Metode: Der er anvendt evalueringsforskning som design for undersøgelsen. Data er indhentet gennem et systematisk review i databaserne PubMed, Embase, Cochrane Library, Cinahl, Web of Science og PsycInfo. Derudover er pilotprojektet Længere Hjemme Sammen anvendt som case, hvor der med en HTA inspireret tilgang er foretaget en vurdering af den teknologiske løsning i casen. Desuden er der udført interviews med 3 projektmedarbejdere og NVivo 10.0 er anvendt til at kode interviewene som lydfiler.
Fund: 7 ud af 147 artikler er inkluderet. 5 studier er i implementeringsfase 3-4 og 2 studier er i afsluttende implementeringsfase 8. Analyse af data fra studier samt interviews, er tematiseret i 8 temaer, hvoraf der er identificeret 19 indbyrdes afhængige hensyn til borgeren.
Konklusion: Der er opstillet en generisk model og ved anvendelse af casen i modellen, fremkommer der 19 hensyn til borgeren, hvoraf 13 er generelle hensyn til alle implementeringsfaserne og 6 er specialiserede til fase 3-4.
SprogDansk
Udgivelsesdato1 jun. 2016
Antal sider66
ID: 234525822