• Nadja Rummelhoff Henningsen
  • Signe Maj Holm
4. semester, Landinspektørvindeskab (cand.geom.), Kandidat (Kandidatuddannelse)
Dette projekt omhandler, hvilke konsekvenser det har for den fysiske planlægning, at indholdet af tilsyn med kommune- og lokalplaner, på baggrund af kommunalreformen, er blevet ændret. Problemstillingen søges besvaret gennem to delspørgsmål. Første delspørgsmål omhandler ændring af emnerne, der fremsættes indsigelse på baggrund af og hvilke konsekvenser dette medfører den fysiske planlægning. Andet delspørgsmål omhandler, hvilke konsekvenser det har for den fysiske planlægning at miljøcentrene, som tilsynsmyndighed, ikke er planmyndighed.

Klarlæggelsen af hvilke konsekvenser ændringen har medført sker i rapportens anden fase, hvor de nødvendige analyser foretages. En analyse af plansystemet og tilsynet foretages for at opnå baggrundsviden om plansystemet, tilsynets indhold, hvilke opgaver amtsråd havde som planmyndighed, og hvilke opgaver miljøcentrene har, der bidrager med et lokalkendskab. Dette ligger til grund besvarelsen af første og andet delspørgsmål, som foretages på baggrund af analyser af kommune- og lokalplanindsigelser og interviews med relevante aktører.

I rapportens tredje fase er det klarlagt, på baggrund af analyserne, at ændringen af tilsyn af kommune- og lokalplaner har medført, at tilsynet er blevet mere overordnet. Dette medfører at kommunerne har fået større frihed til selv at bestemme over deres planlægning. På grund af den større frihed kommunerne har fået, betyder det, at den fysiske planlægning kan blive påvirket. Det kan derfor være at fx byvækst i nogle områder bliver prioriteret højere end fx landskabelige interesser. Fordi miljøcentrene skal varetage de overordnede interesser, er det klarlagt, at der ikke er behov for lokalkendskab på samme niveau som amtsråds lokalkendskab.
SprogDansk
Udgivelsesdato28 jul. 2010
Antal sider209
Udgivende institutionInstitut for Samfundsudvikling og Planlægning
ID: 34919611