Tilgængelighed til Billund Airport

Studenteropgave: Kandidatspeciale og HD afgangsprojekt

  • Maja Sig Vestergaard
4. semester, By-, Energi- og Miljøplanlægning, Kandidat (Kandidatuddannelse)
Udgangspunktet for dette projekt er Billund Kommunes udsagn om, at tilgængeligheden til Billund Airport er utilstrækkelig. Denne tilgængelighed kan udbedres på flere forskellige måder, men ikke alle vil være
lige hensigtsmæssige – særligt ikke fra et miljøperspektiv, hvor det er standpunktet, at transportens CO2-udledning bør mindskes. I projektet ønskes mere traditionelle tilgængelighedsanalyser kombineret med
et mobilitetssociologisk perspektiv for derigennem at vise, hvad andet og mere sidstnævnte tilgang kan bidrage med til sådanne undersøgelser. På baggrund heraf opstilles problemformuleringen: Det undersøges,
hvordan tilgængeligheden til Billund Airport kan forbedres igennem planlægningsmæssige tiltag. Denne problemformulering bliver konkretiseret igennem fire underspørgsmål, hvis besvarelser samlet set giver et
svar på problemformuleringen. For at forstå casens samfundsmæssige kontekst, og hvad der gør sig gældende i forhold til problemstillingen, peges der på en række forskellige strukturer og mekanismer i samfundet. Dett e udgør en baggrundsviden for de videre analyser, hvor der anlægges to parallelle spor. I det første spor analyseres tilgængeligheden til Billund Airport ud fra en teoretisk forståelsesramme skabt af teorier om netværk og relationel geografi . Der ses nærmere på vejnettet og det kollektive transportnetværk inden for seks opstillede kriterier for tilgængelighed. I det andet spor skift er fokus til de rejsende og deres rationaler og oplevelser i forbindelse med rejsen til Billund Airport. Dette perspektiv ses som særligt vigtigt, når det ønskes at forstå folks transportmiddelvalg med henblik på at ændre på parametrene herfor, således at mere grønne valg af transportmiddel kan fremkaldes. Herefter opstilles der tre scenarier på baggrund af forskellige tiltagspakker: et ’konventionelt’, et ’radikalt/grønt’ og et ’behagende’ scenarie. Fordelene og ulemperne ved det enkelte scenarie diskuteres, hvorefter scenarierne holdes op imod hinanden og mod det samfund, hvor de tænkes ind. Det bliver klart, at der ikke er et scenarie, som ikke vil indbefatte ulemper, og at der følgelig ikke er et ukompliceret svar på problemformuleringen.
SprogDansk
Udgivelsesdato6 jun. 2012
Antal sider183
ID: 63624128