• Mikael Aron Lambert Nielsen
  • Mihriban Kutluca
  • Aziz Dakhel
4. semester, Folkesundhedsvidenskab, Kandidat (Kandidatuddannelse)
Baggrund: På verdensplan er prævalensen for svær overvægt voksende med en tendens tilsvarende en epidemi, hvilket kan have konsekvenser for både samfundet og individet, derunder kardiovaskulære og respiratoriske lidelser, flere former for kræft, samt større risiko for depression. Derudover er den social ulighed i svær overvægt voksende i Danmark, omend den sundhedspolitiske diskurs har omhandlet at reducere denne siden 1970érne. Det kan dermed problematiseres, hvorvidt den aktuelle sundhedspolitiske diskurs kan medvirke til enten at reducere eller forøge den sociale ulighed inden for svær overvægt i Danmark.
Formål: Formålet med specialet er at opstille et forandringsforslag, som kan medvirke til at mindske den sociale ulighed inden for svær overvægt. Dette forandringsforslag blev funderet ved en tematisk diskursanalyse af en række sundhedspolitiske dokumenter, med henblik på at fremanalysere, hvilke diskurser der er konstituerende for den danske sundhedspolitik, og hvilke forslag som kan stilles til disse diskurser med hensyn til at forandring.
Metode: Der blev udført en tematisk diskursanalyse funderet ved den kritiske diskursteori som fremhævet hos Fairclough, hvilket blev anvendt til at analysere en række sundhedspolitiske dokumenter for at finde eventuelle konstituerende diskurser. Førnævnte dokumenter blev selekteret efter en række fremsatte kriterier, derunder forfatterens autoritet, dokumentets tilgængelighed, samt anvendte krydsreferencer. Derudover blev der udført en systematisk litteratursøgning for at udforske den internationale forskningslitteratur vedrørende sundhedspolitiske diskurser forbundet med svær overvægt.
Resultater: Ved den tematiske diskursanalyse blev seks diskurser fremanalyseret, disse værende individorienteret, normalitet og livsstil, biomedicin, paternalisme, biopsykosocial og evidens. Hertil var den biomedicinske og individorienteret dominerende, hvilket var fundamentet for den herskende liberalistiske sundhedsdiskurs. Derudover identificerede litteraturstudiet fire studier, som blev anvendt til at diskutere eller understøtte analysens fund.
Konklusion: Forandringsforslaget omhandler, hvordan den liberalistiske diskurs kan omformuleres, hvorved en socialistisk orienteret diskurs tilsvarende anvendes, hvilket kan medvirke til at ændre den fundamentale sundhedspolitiske forståelse inden for social ulighed i svær overvægt. Dette kan udføres ved at omformulere den eksisterende liberalistiske diskurs ved tilsvarende at benytte en socialistisk orienteret diskurs, derunder termen ´levevilkår´, som kan anvendes for at den danske sundhedspolitik ikke udelukkende fremstiller den sociale ulighed inden for svær overvægt som et individualistisk problem ved termen ´livsstil´
SprogDansk
Udgivelsesdato6 jun. 2019
Antal sider100
ID: 305171549